Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biomedicinska informatika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Cifrek
Doc. dr. sc. Miroslav Končar
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u biomedicinsku informatiku - definicije pojmova. Razlika medicinske i zdravstvene informatike. Ustroj provođenja zdravstvene skrbi u Hrvatskoj i svijetu. Zdravstvena politika. Prikupljanje, obradba i protok informacija o pacijentu. Biomedicinski signali - porijeklo i osnovne značajke. Svojstva i primjeri obradbe EKG, EEG, EMG signala. IT rješenja u domeni zdravstva - IT rješenja u primjeni u različitim segmentima zdravstvenog sustava. Elektronički zdravstveni zapis. Integracija i interoperabilnost. Certifikacija rješenja. Norme i zahtjevi na komunikacijsku kompatibilnost (DICOM, HL7, EN 13606, HISA, IHE). Telemedicina.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Handbook of Medical Informatics;J.H. Van Bemmel, M.A. Musen;1997;Springer
2. Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, 2nd Ed.;E.H. Shortliffe, L.E. Perreault (Eds.);2001;Springer
3. Biomedical Signal Processing;M. Akay;1994;Academic Press
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu