Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analogna i mješovita obrada signala
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Neven Mijat
Izv. prof. dr. sc. Igor Lacković
Izv. prof. dr. sc. Dražen Jurišić
Izvođači:
Opis predmeta: Spektri realnih i kauzalnih signala; idealni prijenos signala; linearna i nelinearna izobličenja; pojačala s realnim integriranim krugovima; osnovne izvedbe, statička i dinamička svojstva, odstupanje od idealnih karakteristika; strujna povratna veza, strminska pojačala; sustavi za transformaciju signala i impedancije, simulacije induktiviteta; nelinearni sklopovi, komparatori, limiteri, nelinearna povratna veza; filtri; klasifikacija filtara; karakteristike amplitude, faze i grupnog kašnjenja; prijenosne funkcije; aproksimacije: Butterworth, Čebišev, Cauer, linearna faza i grupno kašnjenje; pasivni filtri; aktivni RC filtri; filtri visokog reda; osjetljivosti; selektivna i usklađena pojačala; analogne sklopke i multiplekseri, modeli, pogreške, preslušavanje; SC sustavi za obradu signala, primjena u filtrima, pretvornicima, modulatorima; PLL; AD i DA pretvorba, sigma-delta pretvornici; VLSI sklopovi za obradu signala; programi za analizu i projektiranje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Design of Analog Filters R. Schaumann, M.E.Van Valkenburg Oxford Univ Press 2001
4. Design With Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits S. Franco McGraw Hill 2002
Preporučena literatura:
2. Analog Signal Processing D. Meador Delmar, Thomson Learning 2002
3. Low Voltage, Low Power Integrated Circuits and Systems E.S.Sinencio, A.G.Andreu IEEE Press 1998
5. Analog Signal Processing R. Pallas-Areny, J. G. Webster Wiley Interscience 1999
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu