Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvoj aplikacija u programskom jeziku C#
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivica Botički
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta jest upoznati studente sa svijetom modernog razvoja softvera koristeći programski jezik C#. Studenti će upoznati svijet aplikacija počevši od njihovih tipova i osnova programiranja. U prvom dijelu će se dijelu posebna pažnja posvetiti načinima pohrane i dohvata podataka s naglaskom na specifičnosti Microsoftovih tehnologija. Drugi će dio biti namijenjen upoznavanju poslužiteljskog (eng. backend) dijela aplikacije kroz web servise i njima pripadne tehnologije (AJAX, SignalR, Web API i sl.). Treći će se dio baviti načinima implementacije klijentskog dijela aplikacije (eng. frontend) kroz prizmu različitih klijentskih tehnologija (HTML-a, JavaScripta i XAML-a). Posljednji će dio biti posvećen smještaju aplikacija i najnovijoj paradigmi računalstva u oblaku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Microsoft Visual C# 2013 Step by Step; John Sharp; Microsoft Press; 2014
2. JavaScript Step by Step (3rd Edition); Steve Suehring; Microsoft Press; 2013
3. Microsoft ASP.NET 4 Step by Step; George Shepherd; Microsoft Press; 2010
4. Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework; Andrew Troelsen; Apress; 2012
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu