Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analitička kemija
Kratica: AKBTOpterećenje: 14(P) + 0(A) + 0(E) + 36(L) + 0(PK) + 14(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivone Jakaša
Izvođači:
Opis predmeta: U okviru modula obrađuju se osnove analitičke kemije: temeljni pojmovi vezani uz kemijsku analizu i primjena koncepta kemijske ravnoteže na analitičke probleme, osnovne tehnike pripreme uzorka za analizu i metode separacije, ukoncentriravanja i uklanjanja interferenata. U okviru modula obuhvaćene su i osnove gravimetrijske i volumetrijske analize, primjena UV-Vis spektrometrije u kemijskoj analizi te primjena osnovnih analitičkih principa u suvremenim analitičkim tehnikama.
Na seminarima se rješavanjem konkretnih problemskih zadataka ilustriraju pojedine teme obrađene na predavanjima, a posebna pozornost posvećuje se rješavanju računskih zadataka u kemijskoj analizi. Tijekom rada u laboratoriju studenti se upoznaju s osnovnim analitičkim tehnikama i postupcima kemijske analize te stječu vještinu izvođenja kemijske analize temeljenoj na gravimetrijskom, volumetrijskom i UV-Vis spektrometrijskom određivanju analita u uzorku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Recenzirani nastavni materijali dostupni putem sustava za e-učenje Merlin 2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb 1999. (poglavlja: 1, 4-5, 9-13, 16, 20-22, 29-33)
Preporučena literatura:
2. Preporučena literatura: 1. D.C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, W.H.Freedman & Co., New York, 2010. 2. R.A. Day, A.L. Underwood: Quantitative Analysis, Prentice Hall, 1991. 3. D. Harvey, Analytical Chemistry 2.0 (revision of the textbook Modern Analytical Chemistry, 2009) digitalni udžbenik dostupan besplatno putem poveznice: http://acad.depauw.edu/harvey_web/eText%20Project/AnalyticalChemistry2.0.html
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu