Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove informatike
Kratica: PB11Opterećenje: 10(P) + 0(A) + 0(E) + 0(L) + 15(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Vukelić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovni pojmovi vezani za informatičke znanosti, Hardware, binarni sustav, matična ploča, procesor, memorija, razne memorijske kartice, mrežni uređaji, ulazne i izlazne jedinice, Upoznavanje s radom računala i njegovim osnovnim dijelovima. Vrste Software-a datotečni sustavi, programski jezici, operativni sustavi, Obrada programa unutar paketa Microsoft office obrada teksta, tablični proračuni, izrada prezentacija, grafički programi, programi za matematičku i statističku analizu, Kompjuterske mreže podjela i protokoli, Vrste i način rada određenih mrežnih sustava, Protokoli potrebni za rad mrežnih sustava i slanje podataka, Tehnologije povezivanja, e-mail, tehnologija povezivanja, Internet (struktura i ustroj domene) adresiranje, opasnosti i zaštita, pregled software-a za zaštitu, razni preglednici za email i ostale internetske sadržaje, Nove tehnologije primijenjene u informacijskim znanostima, nove informacijsko-komunikacijske tehnologije, izrada seminara u kojem se primjenjuju sve naučene vještine rada na računalu u različitim softwareskim paketima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Bauman,I., Skripta iz osnova informatike, 2016. http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiAtNea0L3MAhWChSwKHUGKDFoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pbf.unizg.hr%2Fcontent%2Fdownload%2F28552%2F111035%2Fversion%2F1%2Ffile%2FOsnove%2BInformatike%2B-%2Bskripta.pdf&usg=AFQjCNHYlG9Jey__z-o9u-LAzd3y2iPGMQ&sig2=DDkOzs4PpEsKI1elqzWngA&bvm=bv.121099550,d.bGg 2. A Tanenbaum: Modern Operating Systems, Prentice Hall, 2001 3. Douglas E. Comer: Computer Networks and Internets, Prentice Hall, 2009. 4. Abraham Silberschatz: DATABASE SYSTEM CONCEPTS SIXTH EDITION, 2011 5. MacDonald, Matthew. Excel 2010: The Missing Manual. Sebastopol, CA. OReilly Media, Inc. 2010. 6. V. Žiljak, K. Pap, D. Agić, I. Žiljak:"Modelling and Simulation of Integration of Web system, Digital and Conventional Printing", 29th International Research Conference of IARIGAI, Lake of Lucerne, Switzerland, 2002 7. Tom Ang Digitalna fotografija: Oprema, tehnike, efekti, obrada - Treće obnovljeno izdanje, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu