Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove inženjerstva
Kratica: PB04Opterećenje: 20(P) + 0(A) + 0(E) + 0(L) + 0(PK) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mirjana Čurlin
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u modul; osnovne jedinice i veličine u inženjerstvu, tehnološke sheme, nacrti, čitanje nacrta, označavanje i simboli, Osnovni pojmovi, Osnove tehničke mehanike: statika nedeformabilnih tijela; pojam vrste i predočavanje sila; sustav sila; Statički moment sile. Analitički prikaz sila; sastavljanje i rastavljanje sila na komponente. Znanost o čvrstoći materijala. Analitički prikaz sila; sastavljanje i rastavljanje sila na komponente; Statički moment sile. Materijali u biotehnologiji; svojstva i odabir materijala prema karakteristikama i zahtjevima tehnološkog procesa. Znanost o čvrstoći materijala. Osnove mehanike fluida, strujanje fluida u cjevovodima, označavanje cjevovoda; armature, ventili vrste i namjena, armature. Transportna sredstva u biotehnološkom procesu. Ambalažni materijali. Osnove mehanike fluida. Rješavanje jednostavnih primjera određivanja pada tlaka i sila uzrokovanih mirovanjem i protjecanjem fluida u tehnološkom i biotehnološkom procesu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Hubka: Principles of Engineering Design, Heurista Zurich, 1987 2. 1.B.D.Tapley: Enhineering Fundamentals, 4th,John Wiley, New York, 1990.. 3. N.E. Dowing: Mechanical Behaviour of Materials, Prentice Hall, New Jersey, 1993 4. I. Alfirević : Nauka o čvrstoć I, Tehnička knjiga, Zagreb 1995 5. R.Budin.A.Mihelić-Bogdanić: Osnove tehničke termodinamike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu