Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biologija 1
Kratica: PT03Opterećenje: 24(P) + 0(A) + 0(E) + 39(L) + 0(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Šver
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim razlikama između prokariotske i
eukariotske stanice te biljne i životinjske stanice; organizacijom i funkcijom
staničnih organela; građom i ulogom stanične membrane, st. stijenke i elemenata
citoskeleta. Također, biti će objašnjeni osnovni metabolički i regulacijski procesi
u stanici; principi nasljeđivanja te osnovni evolucijski mehanizmi.

Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina se dodatno obrađuje na vježbama na
kojim će studenti ovladati metodom mikroskopiranja i dokazivanja organskih molekula
na biljnom i životinjskom materijalu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Predavanja postavljena na stranicama PBF-a i Merlinu
2. Interna skripta "Priručnik za vježbe iz Biologije 1" postavljena na stranicama PBF-a i Merlinu
Preporučena literatura:
3. Campbell NA, Reece JB (2005) Biology. 7th Ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company, San Francisco, CA, USA
4. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P (2002) Molecular Biology of the Cell. 4th Ed, Garland Science, Taylor & Francis Group, New York, SAD. Poglavlja: 3-7.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu