Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biologija 2
Kratica: PT08Opterećenje: 28(P) + 0(A) + 0(E) + 22(L) + 0(PK) + 11(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Reno Hrašćan
Izvođači:
Opis predmeta: Opis predmeta
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s raznolikošću i sličnostima u građi i funkcioniranju biljnog i životinjskog svijeta.
Sadržaja predmeta: Sistematika, taksonomija i klasifikacija biljaka i životinja. Građa i uloga biljnih tkiva i organa. Građa i uloga životinjskih tkiva, organa i organskih sustava. Rast i razvoj u biljaka i životinja. Osnove ekologije.
Uz teoretsku nastavu, svaka pojedina cjelina dodatno se obrađuje na vježbama. Određene teme iz ekologije obrađuju se u obliku seminara.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Predavanja postavljena na stranicama PBF-a i Merlinu
2. Interna skripta "Priručnik za vježbe iz Biologije 2" postavljena na stranicama PBF-a i Merlinu
Preporučena literatura:
3. Bernstein Ruth, Bernstein Stephen. Biology. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, USA, 1996. Poglavlja: 17-26, 28.
4. Campbell Neil. A., Reece Jane B. Biology. 7th ed. The Benjamin/Cummings Publishing Company, San Francisco, CA, USA, 2005. Poglavlja: 18, 27-38.
5. Gutmann Burton S. Biology. 1st ed. Wm. C. Brown/McGraw-Hill Companies, Boston, USA, 1999. Poglavlja: 41-48, 51.
6. Mader Sylvia S. Biology. 8th ed. McGraw-Hill Companies, Boston, USA, 2004. Poglavlja: 33-43.
7. Pevalek Kozlina Branka. Fiziologija bilja. 1 izdanje. Profil International, Zagreb, 2003. Poglavlja 3-6.
8. Raven Peter H, Johnson George B. Biology. 2nd ed. Mosby College Publishing, St. Louis, USA, 1989. Poglavlja: 43-54.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu