Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kemija i biokemija hrane
Kratica: PT19Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(E) + 45(L) + 0(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u kemiju hrane. Ugljikohidrati: najvažniji oligosaharidi i polisaharidi hrane. Proteini: karakteristični predstavnici, nutritivna vrijednost, priprava hidrolizata, Maillardove reakcije. Lipidi: Zasićene i nezasićene masne kiseline, esencijalne masne kiseline, zastupljenost u hrani, oksidacija masnih kiselina, kolesterol . Vitamini: struktura, zastupljenost u hrani, uloga, svojstva, stabilnost. Ostali nutrijenti i biotehnološki supstrati: terpenoidi, steroidi, karotenoidi, lignani, antocijani, glikozidi, alkaloidi. Funkcionalne komponente hrane: flavonoidi, polifenoli, ostali prirodni antioksidansi, nastanak i obrana od slobodnih radikala. Ioni u hrani: zastupljenost, tansport, fiziološko djelovanje važnost u tehnološkim procesima. Voda: struktura, svojstva, interakcije u hrani . Nutricini-dodaci hrani: sladila, konzervansi, boje, arome, antioksidansi, emulgatori . Enzimi u transformacijama komponenata hrane: proteaze, lipaze, glikozidaze, nukleaze, polifenol-oksidaze. Kemija osnovnih namirnica.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. H.D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, Food Chemistry, 3rd ed. Springer Verlag, Berlin, 2004. 2. S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994. 3. N. Jurković, V. Bojanić, Mikroskopska istraživanja namirnica biljnog podrijetla, Skripta za vježbe, PBF, 1999. 4. V. Rapić, Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994. 5. V. Rapić, Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga, III izmijenjeno i nadopunjeno izdanje, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Organska kemija
Položen : Fizikalna kemija
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu