Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jedinične operacije
Kratica: PT21Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(E) + 30(L) + 0(PK) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Ježek
Izvođači:
Opis predmeta: Pumpe

Studenti će steći znanja o principu rada, vrstama i namjeni pumpi. Naučiti će elemente od kojih se pumpe sastoje, te će moči proračunati relevantne parametre za pojedinu pumpu (poput učina, visine dobave i sl.). Stečeno teorijsko znanje će primijeniti na samoj pumpi, pri čemu će dobiti praktični uvid u elemente pumpe i princip rada.
Ventilatori

Naučiti će osnove o principu rada, podjeli, elementima i namjeni ventilatora. Moći će proračunati sve parametre nužne za izbor i kontrolu ventilatora.

Koagulacija, Flokulacija, Sedimentacija i Hidrocikloni

Dobivaju se teorijska znanja o sedimentaciji, koagulaciji i flokulaciji. Određuju se bitni parametri za navedene operacije, te primjena i vrste uređaja. Upoznavanje sa bilancama mase.

Filtracija

Definira se filtracija i osnovni parametri filtracijskog postupka. Definiraju se kemijski i biološki procesi koji se odvijaju na samim filtrima. Ući se podjela uređaja, princip rada i ostalim parametrima. Studenti će nakon odslušane jedinice moći primijeniti stečeno teorijsko znanje na rad sa filtrom, kao i teorijska znanja o vrstama, principu rada, podjeli uređaja i ostalim parametrima filtracije. Upoznati će se sa ultrazvučnom filtracijom.

Centrifugiranje

Definira se operacija, sile i procesi koji se odvijaju tijekom centrifugiranja. Podjela i vrste centrifuga, te se opisuje princip rada.

Sijanje

Definira se tehnološka operacija sijanja, kao i svi parametri. Obrađuje se granulometrijska analiza. Navode se principi separacije, te podjela i opis uređaja za sijanje. Opis, vrste i funkcija sita.

Uz teorijski dio, studenti će nakon vježbi moći samostalno provoditi granulometrijsku analizu, te raditi sa uređajima za sijanje uz pomoć sita, sa ili bez ultrazvuka. Uz sijanje će raditi sa uređajem za lasersko određivanje veličine čestica i njihovu analizu.

Mljevenje

Uči se o vrstama mljevenja, vrstama strojeva za mljevenje, kao i parametrima nužnima za provođenje operacije mljevenja.

Čišćenje plinova

Princip čišćenja plinova, načini čišćenja, podjela uređaja za čišćenje. Definiranje parametara uređaja i parametara nužnih za proračune. Obrađuje se princip rada ciklona i uređaja za električno čišćenje zraka.

Miješanje

Definiraju se operacija i parametri miješanja, te primjena u prehrambenoj i drugim industrijama. Definiraju se parametri miješalica. Studenti se upoznavaju sa miješanjem materijala različitih faza, principom rada i vrstama miješalica. Nakon praktičnog dijela mogu raditi sa miješalicama raznih tipova i namjena.

Mjesenje

Obrađuje se operacija mjesenja, kao i svi parametri povezani sa samim procesom i uređajima. Student stječe znanja o pojedinim elementima mjesilica.

Uparavanje

Upoznavanje sa operacijom, primjenom, principom rada uređaja za uparavanje i parametrima koji opisuju tehnološku operaciju uparavanja. Vrši se podjela uparavanja, te se proračunavaju bilance mase i energije za operaciju.

Sušenje

Nakon odslušanog modula i odrađenih vježbi, studenti mogu primijeniti stečena znanja o samom procesu sušenja, osnovnim parametrima koji definiraju sušenje, principu rada sušenja, te vrsti i elementima sušara. U sklopu modula će steći iskustvo u radu sa raznim vrstama sušara, kao i o nvim tehnologijama koje se uvađaju u proces sušenja, poput ultrazvuka.

Visoki tlak

Studenti su u stanju raditi sa novom tehnologijom za obradu namirnica visokim tlakovima, te su upućeni u princip rada, vrste uređaja, djelovanje na prehrambene materijale i osnovne parametre prilikom obrade visokim tlakom.

Ultrazvuk

Osnovni princip rada ultrazvuka visokog i niskog intenziteta, primjena u prehrambenoj i drugim industrijama. Osnovni pojmovi u akustici.

Ishodi učenja:

Nakon završetka kolegija, studenti će biti sposobni:

- Primijeniti stečena znanja kao temelj za rad sa uređajima za obradu prehrambenih i drugih proizvoda.

- Raditi sa uređajima za sijanje, centrifugiranje, mljevenje, miješanje, mjesenje, sušenje, filtraciju i dr.

- Izvoditi granulometrijske analize materijala, uz pomoć sita, sita s ultrazvukom i uređaja za lasersku analizu veličine čestica prahova i tekućina.

- Primijeniti dobiveno znanje za unaprjeđenje ili prilagodbu tehnoloških operacija za specifičnu namjenu.

- Pratiti i definirati procesne parametre, te vršiti proračune za izbor uređaja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M.Coulson, J.F.Richardson, J.R.Backhurst, J.H.Harker: Chemical Engineering, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford,1978. A.Ibarz, G.V.Barbosa-Canovas, Unit Operation in Food Engineering, CRC Press, Boca Ration, 2002. M.Hraste, Mehaničke operacije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, 1990.
Preporučena literatura:
2. Tehnička enciklopedija, svesak 1-13, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1963-1997. Heinz P. Bloch: Process Plant Machinery, Butterworth, USA, 1989.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fenomeni prijelaza
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu