Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mikrobiologija
Kratica: PN16Opterećenje: 20(P) + 0(A) + 0(E) + 40(L) + 0(PK) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Ksenija Markov
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u mikrobiologiju. Mikrobi u okolišu, uloga u pretvorbi tvari i životu ljudi. Carstva-taksonomija, klasifikacija, sistematika. Prokarioti, struktura i funkcija prokariotske stanice, sistematika, morfologija, identifikacija. Određivanje broja živih mikroba. Krivulja rasta. Fungi, kvasci i plijesni, sistematika i morfologija, razmnožavanje, prehrana i uzgoj. Protisti, morfologija, raširenost i aktivnost, razmnožavanje. Virusi, morfologija, osobine, klasifikacija. Svojstva, uvjeti rasta i razvoja mikroba i mikrobni metabolizam. Prijenos tvari kroz membrane. Zahtjevi mikroba za hranom. Autotrofni, heterotrofni i hipotrofni mikrobi. Fizikalni i kemijski zahtjevi za rast. Uzgoj mikroba, hranjive podloge. Makromolekule. Metabolizam, anabolizam, katabolizam. Biološki katalizatori-enzimi. Proizvodnja energije i središnji putovi za proizvodnju energije u kojima sudjeluju mikrobi. Biogeokemijsko djelovanje mikroorganizama u ciklusima u prirodi. Kontrola i suzbijanje rasta mikroba. Mikrobiocidni i mikrobiostatički agensi. Dezinficijensi i antiseptici. Kemijski agensi za sterilizaciju i dezinfekciju . Mehanizam djelovanja antimikrobnih agensa. Metode dokazivanja antimikrobnog djelovanja. Fizikalne metode sterilizacije. Mikrobna ekologija. Biotički i abiotički čimbenici rasta. Interakcije između različitih organizama. Sintrofizam. Antagonizam. Grabežljivost. Simbioza. Kompeticija. Crna biotehnologija-bioterorizam.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna literatura: Duraković S.: Prehrambena mikrobiologija. Sveučilišni udžbenik (ured. V. Loknar). Medicinska naklada, Zagreb, 1990. Duraković S., Duraković L. (2000.): Specijalna mikrobiologija, Durieux, Zagreb. Duraković S., Redžepović S.: Uvod u opću mikrobiologiju - knjiga prva. Sveučilišni udžbenik (ured. S. Duraković). Kugler d.o.o., Zagreb, 2003. Duraković S., Duraković L.: Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju - 1.dio - knjiga prva (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1997. Duraković S., Duraković L.: Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju - 1.dio - knjiga druga (ured. N. Popović). Durieux, Zagreb, 1998. Preporučena literatura: http://www.microbes.info/resources/General Microbiology/ Prescot L.M., Harley J.P., Klein D.A.: Microbiology, Fourth ed.,Mc Graw Hill, Boston , 1999. Black J. G.: Microbiology, Principles and Explorations, Fourth ed., John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Biologija 1
Položen : Biologija 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu