Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Modeliranje i optimiranje u nutricionizmu
Kratica: APN8Opterećenje: 20(P) + 0(A) + 0(E) + 0(L) + 20(PK) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta: Upoznavanje sa modelima, modeliranjem te postupcima optimiranja u nutricionizmu s ciljem razvijanja kreativnog razmišljanja i primjene navedenog, u struci.
Predmet je temeljni na drugoj godini preddiplomskog studija (4 ECTS-a) i predaje se kroz sljedeće cjeline:
1) Modeliranje i modeli u nutricionizmu (Podaci i informacije. Modeli i modeliranje. Primjena i pregled vrsta modeliranja i modela u nutricionizmu. Preporuke o dnevnom unosu nutrijenata ; prikaz kroz modele.)
2) Baze podataka o kemijskom sastavu namirnica (Baze podataka energetskog i nutritivnog sastava namirnica. Definiranje kojoj vrsti i strukturi ove baze pripadaju. Razvoj i životni vijek baze podataka o kemijskom sastavu. Termička obrada namirnica i baze podataka.)
3) Kriteriji, dimenzije i teorije odlučivanja u analizi i planiranju jela/jelovnika (Analiza i planiranje jelovnika kroz kriterije, dimenzije i primjenu teoriju zaključivanja na temelju slučaja i zaključivanja na temelju pravila.)
4) Linearno optimiranje u analizi i planiranju jela/jelovnika (Osnove linearnog optimiranja, simpleks metoda, struktura linearnog programa. Preporuke u linearnom programiranju i planiranju jela i jelovnika. Različitosti u optimiranju obzirom na dobne skupine, spol i energetske potrebe. Pregled rada sa softwerom za optimiranje, programiranje i analizu jela/jelovnika. Optimiranje i planiranje obroka, menija, i novog proizvoda.)
5) Neizrazita logika u nutricionizmu (Jezične varijable i njihova veza sa nutricionizmom. Osnove neizrazite logike i njene primjene u analizi i planiranju jela i jelovnika. Različitosti funkcija pripadnosti energije i nutrijenata neizrazitom skupu obzirom na dobne skupine, spol i energetske potrebe. Pareto optimiranje (više jednako važnih funkcija cilja). Osnove neizrazitog optimiranja. Defuzifikacija (prijevod neizrazitosti u izraziti skup) primjenom Prerow vrijednosti.)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1) Gajdoš Kljusurić, J. (2015) Modeliranje i optimiranje u nutricionizmu. Recenzirana skripta. PBF. 190 str.
2. 2) Kurtanjek, Ž., Gajdoš Kljusurić, J. (2014) Mathematical and Statistical Methods in Food Science and Technology (ur. Granato, D. i Ares, G.) John Wiley and Sons, Oxford, UK.(poglavlje 16, str. 285-302)
3. 3) Gajdoš Kljusurić, J., Rumora, I., Kurtanjek, Ž. (2012) Application of Fuzzy Logic in Diet Therapy: Advantages of Application. U knjizi: Fuzzy Logic-Emerging Technologies and Applications (ur. Dadios, E.P.), InTech, Rijeka. str. 41-54
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove informatike
Položen : Statistika
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu