Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biokemijsko inženjerstvo
Kratica: PB25Opterećenje: 40(P) + 0(A) + 0(E) + 0(L) + 30(PK) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Tonči Rezić
Izvođači:
Opis predmeta: U ovom modulu studenti će tijekom predavanja izučavati faze i vrste
biotehnoloških procesa, kinetiku i masene bilance šaržnim, šaržnih s
pritokom, polukontinuiranih i kontinuiranih bioprocesa, stehiometriju
mikrobnog rasta i tvorbu proizvoda, ocjenu uspješnosti bioprocesa,
opremu za vođenje i kontrolu bioprocesa, proces sterilizacija, aeracija
i miješanja, regulaciju i optimalizaciju bioprocesa, bioreaktorske
sustavi s imobiliziranim biokatalizatorima, te postupke izdvajanja
proizvoda bioprocesa. Tijekom vježbi u praktikumu studenti će provesti
aerobni i anaerobni šaržni proces, šaržni proces s pritokom supstrata,
te polukontinuirani i kontinuirani bioproces u laboratorijskom
bioreaktoru. Tijekom seminara studenti će izraditi bilance šaržnog,
šaržnog s pritokom, polukontinuiranog i kontinuiranog bioprocesa,
definirati stehiometriju mikrobnog rasta i tvorbe proizvoda, izračunati
uspješnost bioprocesa, izvršiti proračun dimenzija bioreaktora i snage
miješanja, te proračun šaržne i kontinuirane sterilizacija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura red. broj Naziv 1. V. Marić i B. Šantek Biokemijsko inženjerstvo, 2009, Golden Marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2. M. L. Shuler, F. Kargi, Biochemical Engineering - Basic Concepts (2nd edition), Prentice Hall, 2002 3. J.E.Bailey, D.F.Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, Singapore, 1986. Preporučena literatura red. broj Naziv 1.Biotechnology, Multivolume Comprehensive Tretease, ( H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler, P.Stadler, eds.), Vol. 3, (vol.ed. G. Stephanopoulos), Weinheim, New York, Basel, Cambridge, VCH, 1993. 2.Biotechnology, Multivolume Comprehensive Tretease, ( H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler, P.Stadler, eds.), Vol. 4, (vol.ed. K. Schügerl), Weinheim, New York, Basel, Cambridge, VCH, 1993.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Biokemija 1
Položen : Mikrobiologija
Položen : Biokemija 2
Položen : Jedinične operacije
Položen : Numeričke metode i programiranje
Položen : Biotehnologija 2
Položen : Fenomeni prijelaza
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu