Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija i psihologija prehrane
Kratica: SPPOpterećenje: 16(P) + 0(A) + 0(E) + 0(L) + 0(PK) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: doc. dr. sc. Jasminka Lažnjak
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje studenata nutriocionzma s osnovnim teorijskim konceptima i istraživanjima u sociologiji i psihologiji (pre)hrane, prehrane kao dijela ekološko kulturalnog sustava i interakcije pojedinih njegovih podsistema unutar kompleksnog odnosa društva, kulture i pojedinca. Razumijevanje socijalnog konteksta prehrane i sociokulturnog oblikovanja modela prehrane obzirom na spol, dob i društveni status. Također, upoznavanje studenata s razvojnim, kognitivnim i psihofiziološkim modelima izbora hrane te povezanosti emocionalnih, psiholoških i fizioloških potreba za hranjenjem, znakovima poremećaja hranjenja i čimbenicima koji pridonose njihovom razvoju.

Cilj predmeta je također osposobljavanje studenata za aktivnu i kompentetnu suradnju u interdisciplinarnom okruženju

Metode poučavanja: predavanja uz powerpoint prezentacije, poticanje studentske rasprave na predavanjima, usmena izlaganja studentskih seminara
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. S. Mennell, A. Murcott, A.H. Van Otterloo,1998, Prehrana i kultura, Sociologija hrane, NakladaJesenski i Turk, HSD, Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Uvod u profesiju nutricionista
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu