Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Toksikologija hrane
Kratica: DN03Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(E) + 30(L) + 0(PK) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Kmetič
Izvođači:
Opis predmeta: Temeljna znanja o kvantitativnim aspektima toksičnih učinaka raznih kontaminanata koji se pojavljuju u hrani: kontaminanti iz okoliša, aditivi hrani, prirodni toksini ili toksikanti kao posljedica načina procesiranja hrane. Upoznavanje s kategorijama ispitivanja toksičnosti primjenom testova na životinjama i svladavanje tehnika alternativnih testova za određivanje citotoksičnosti i genotoksičnosti ksenobiotika. Faza I i Faza II u biotransformacijama ksenobiotika: specifičnosti pojedinih reakcija, procesi detoksikacija i bioaktivacija ksenobiotika. Mehanizmi toksičnosti: biljnih toksina, hormona kao anabolika i tvari biljnog porijekla s hormonskim djelovanjem, metala, agrokemikalija, industrijskih kontaminanata (PCB, PBB, PAH i dr.). Toksini prisutni u gljivama i mehanizmi njihovih djelovanja. Toksini u plodovima mora, mehanizmi djelovanja i toksični učinci. Mehanizmi djelovanja genotoksičnih tvari i interakcije mutagena sa staničnim makromolekulama. Korelacija procesa mutageneze i kancerogeneze, testiranje mutagena prisutnih u hrani. Određivanje citotoksičnosti primjenom alternativnih metoda; određivanje genotoksičnosti pomoću bakterijskih sojeva. Pokazatelji toksičnosti u ciljnim organima. Toksikanti s djelovanjem na reprodukcijski sustav, mehanizmi djelovanja, ovisnost o fazi razvoja. Specifični primjeri biokemijskih mehanizama toksičnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Timbrell, J.A. (2000) Principles of Biochemical Toxicology, 3.izd., Taylor & Francis, London. poglavlja: 4 i 7 (student treba savladati samo navedena poglavlja) Deshpande, S.S. (2002) Handbook of Food Toxicology, Marcel Dekker, Inc., New York - Basel. poglavlja: 10, 14 i 15 (student treba savladati samo navedena poglavlja) Klaassen, C.D. (2013) Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8.izd. McGraw-Hill Education, New York. poglavlja: 22 i 23 (student treba savladati samo navedena poglavlja) Hodgson, E. (2010) A Textbook of Modern Toxicology, 4. izd., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. (student treba savladati poglavlje 16) Boelsterli, U.A. (2003) Mechanistic Toxicology: The Molecular Basis of How Chemicals Disrupt Biological Targets, Taylor & Francis, London/New York. (student treba savladati poglavlje 9) Choi, W. N. (2001) Genetic Toxicology and Cancer Risk Assessment, New York, Marcel Dekker. (student treba savladati poglavlje 1) Freshney, R.I. (2005) Culture of Animal Cells - a Manual of Basic Technique, 5.izd. John Wiley & Sons Inc., New Jersey. poglavlja: 1, 5, 6, 9, 12, 13 i 22 (student treba savladati samo navedena poglavlja) Omaye, S.T. (2004) Food and Nutritional Toxicology. CRC Press, Boca Raton. (student treba savladati poglavlje 4) Kmetič, I., Murati, T., Kvakan, K., Ivanjko, M., Šimić, B. (2012) Poliklorirani bifenili - toksičnost i rizici. Croat. J. Food Sci. Technol. 4, 71-80. (student treba svladati u cjelosti) Priručnici: Šimić, B., Kniewald, J. Vježbe iz toksikologije, Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb (1997) Robinson, C. (2003) Genetic Modification Technology and Food, ILSI Europe Concise Monograph Series, ILSI Press, Washington.
Preporučena literatura:
2. Deshpande, S.S. (2002) Handbook of Food Toxicology, Marcel Dekker, Inc., New York - Basel. Marrs, T.C., Ballantyne, B. (2004) Pesticide Toxicology and International Regulation. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, England. Murati, T., Šimić, B., Kniewald, J., Pleadin, J., Kmetič, I. (2014) Organoklorovi insekticidi - mehanizmi toksičnog djelovanja. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 9, 97 - 109. Timbrell, J.A. (1997) Study Toxicology through Questions, Taylor&Francis, London.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu