Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Projektiranje biotehnoloških procesa
Kratica: DBI09Opterećenje: 16(P) + 0(A) + 0(E) + 0(L) + 0(PK) + 36(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Božidar Šantek
Izvođači:
Opis predmeta: U ovom modulu studenti će naučite osnove tehnološkog projektiranja kroz teorijska predavanja i praktične seminare. Predavanja obuhvaćaju tehnološki, ekonomski, ekološki i sociološki pristup projektiranju biotehnoloških procesa, definiranje projektnog zadatka, sadržaj idejnog i izvedbenog tehnološkog projekta i načine njegova rješavanja (tehnološke sheme bioprocesa i njihov opis, materijalna i energetska bilanca, izbor i dimenzioniranje opreme, potrebna radna snaga, unutarnji transport, prostorni razmještaj glavne opreme i utjecaj na okoliš - ekološka studija). Na seminarama studenti će naučiti praktično izvođenje idejnih tehnoloških projekata pivovare, pogona za proizvodnju alkohola, tetraciklinskih antibiotika, primjenu biljnih i životinjskih stanica, te biološku obradu otpadnih voda. Na osnovi stečenih teorijskih i praktičnih znanja studenti rade individualne idejne tehnološke projekte različitih bioprocesa (npr. proizvodnja biomase kvasca ili bakterija, proizvodnja mlječne, octene ili limunske kiseline, proizvodnja mikrobnih lipida i obrada otpadnih voda itd.)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura red. broj Naziv 1. Fiolić V. (1975) Organizacija i vođenje industrijskog projekta Kem. ind., 14, (10), 553-558. 2. Kraljević J. (1999) Projekt tehnološkog procesa, Poslovna analiza i upravljanje 3. VavraI. i Petrov Lj. Osnovi projektiranja, TF, Novi Sad, 1975. 4. Lundell R. and Laiho P. (1976) Engineering of Fermentation Plants, Part 1. Design Aspects, Process Biochemistry 11 (3), 13. 5. Strojarski priručnik IPIM, Zagreb, 1995. Preporučena literatura red. broj Naziv 1. H. Petersen, Pivara i njena oprema, Jug. udruženje pivara Beograd, 1996. 2. Zakon o gradnji, N.N. 26. svibanj, 1999; br. 52 str. 1804 do 1822. 3. Biotechnology, Multivolume Comprehensive Tretease, ( H.J. Rehm G. Reed, A. Püchler, P.Stadler, eds.), Vol. 6, (vol.ed. M. Roehr), Vol. 7, (vol.ed. H. Kleinkauf and H. von Doehren), Vol. 11a. (vol.ed. J. Winter) Weinheim, New York, Basel, Cambridge, VCH, 1993
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Biokemijsko inženjerstvo i bioprocesna tehnika
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu