Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sirovine prehrambene industrije
Kratica: PT-NOVIOpterećenje: 40(P) + 0(A) + 0(E) + 0(L) + 0(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Helga Medić
Izvođači:
Opis predmeta: Predavanja: Voće i povrće: proizvodnja, botanička i tehnološka klasifiakcija. Botanički, fizikalni i kemijski kriteriji kakvoće voća i povrća (metode određivanja, HR norme kvalitete). Uvjeti skladištenja. Kemijski sastav (4 sata).
Značajke uzgoja i građa vinove loze i grožđa. Uloga grožđa u prehrambenoj industriji.Vinske sorte grožđa.Grožđe kao sirovina u proizvodnji vina (4sata).
Porijeklo, proizvodnja i primjena pšenice, raži, kukuruza, ječma, zobi, riže, prosa, sijerka i pšenoraži. Botanički, fizikalni i kemijski kriteriji kakvoće žitarica (metode određivanja, međunarodni standardi i HR norme kvalitete) (4 sata). Skladištenje žitarica, Oprema, procesi, uvjeti. Štetočine u skladištima, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Kontrola kakvoće i zdravstvene ispravnosti žitarica (4 sata - samo na preddiplomskom studiju Nutricionizam).
Biološko-tehnološke osobine šećerne repe i šećerne trske, kemijski sastav, utvrđivanje kvalitete, vađenje i čuvanje na polju i u tvornici. Porijeklo kakaovca, biološke osobine, kemijski sastav, sorte. Fermentacija i kvaliteta. Čuvanje i transport (4 sata).
Botanička i druge podjele najvažnijih uljarskih sirovina i njihova morfološka građa. Osnovni kemijski sastojci (ulje, proteini, celuloza), zastupljenost masnih kiselina i svojstva ulja. Razlika između biljnih i životinjskih sirovina (4 sata).
Mlijeko: karakteristike i glavni sastojci mlijeka (mast, laktoza, proteini, enzimi, mineralne tvari, vitamini) (4 sata).
Pasmine domaćih životinja. Anatomija domaćih životinja. Klasifikacija i kategorizacija stoke i peradi. Jaja. Kemijski sastav. Taksonomija riba, rakova i mekušaca (8 sati - na preddiplomskom studiju Nutricionizam; 12 sati na preddiplomskom studiju Prehrambena tehnologija).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Helga Medić, Sirovine prehrambene industrije, interna skripta, 86 str. (student za polaganje predmeta koristi internu skriptu)
2. Lj. Tratnik, R. Božanić (2012) Mlijeko i mliječni proizvodi, Hrvatska mljekarska udruga. 1. poglavlje. (student treba savladati samo navedeno poglavlje)
3. Sanja Vidaček, Tehnologija prerade ribe, interna skripta.
8. Van der Poel, P. W., Schiveck, H, Schwartz, T. (1999) Sugar technology: Beet and cane sugar manufacture, Verlag Dr. Albert Bartens KG, Berlin, str. 37-48.
10. Afoakwa, E. (2010) Chocolate science and technology, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, UK, str. 12-34.
Preporučena literatura:
4. Wien, H.C. (1997) The Physiology of Vegetable Crops, Cornell University, USA.
5. Schaffer, B., Andersen, P.C. (1994) Handbook of Environmental Physiology of Fruit Crops, Vol. 1, University of Florida, Monticello.
6. Jackson, R.S. (1994) Wine science: Principles and application, Academic press, San Diego.
7. Hosney, R.C. (1994) Principles of Cereal Science and Technology, Published by the AACC, St. Paul, Minnesota, USA, 1-411.
9. Vollmann, J., Rajcan I. (2009) Oil Crops, Springer, New York, USA.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Uvod u prehrambene tehnologije
Položen : Biologija 1
Položen : Biologija 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu