Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Anatomija (2)
Kratica: 112OANATOpterećenje: 36(P) + 52(S) + 42(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
Izvođači:
Opis predmeta: Anatomija proučava normalnu građu ljudskog tijela. Cilj je kroz Sustavnu anatomiju proučiti obilježja organa, njihovu opskrbu krvlju i inervaciju. U sustavnom pristupu organi su grupirani prema zajedničkoj funkciji. Posebni naglasak u nastavi je na općim anatomskim principima važnim za razumjevanje građe i funkcije ljudskog tijela. Uz sustavnu anatomiju proučava se i Topografska anatomija što podrazumijeva učenje obilježja organa s obzirom na njihov smještaj i međusobni odnos s okolnim strukturama. Prema topografskom pristupu organi su grupirani prema lokaciji tj. položaju u tijelu.
U praksi, svi organi u tijelu pripadaju nekoj anatomskoj regiji i nekom tjelesnom sustavu. Stoga se u kliničkoj praksi postavlja dijagnoza sukladno i sustavnom i topografskom pristupu.
Ljudsko tijelo se može jasno podijeliti u 8 velikih dijelova/modula (glava, vrat, prsa, trbuh, zdjelica, leđa, gornji i donji udovi) koji se dalje mogu podijeliti u regije. Proučavanje tijela kroz regije omogućuje bolje razumjevanje odnosa građe i funkcije organa.
Cilj predmeta Anatomja za polaznike Studija dentalne medicine je detaljno savladati sustavnu, funkcionalnu i topografsku anatomiju regija glave i vrata, te funkcionalnu anatomiju loko-motorornog, kardio-vaskularnog, dišnog, probavnog, mokraćnog i spolnog sustava, kao i perifernog živčanog sustava, uključujući i osnove organizacije glavnih motornih i osjetnih sustava. Također, studenti će se upoznati s osnovama topografske anatomije ostalih regija tijela.
Nastava iz predmeta Anatomija podijeljena je u dva tematska bloka:

A1 Lokomotorni sustav, funkcionalna anatomija ekstremiteta i trupa
A2 Glava i vrat, funkcionalna neuroanatomija

Nakon svakog tematskog bloka je pismena provjera znanja. Praktična provjera znanja se odvija na svim vježbama, a studenti su također dužni pripremiti se za seminare.

Studenti su dužni prisustvovati svim vježbama i seminarima, a u slučaju opravdanog izostanka dužni su kolokvirati odgovarajuće gradivo.

Završni ispit sastoji se od tri dijela: A1 pismena i praktična provjera znanja iz tematske cijeline Lokomotorni sustav, funkcionalna anatomija ekstremiteta i trupa, A2 pismena provjera znanja iz tematske cijeline Glava i vrat, UA2 usmena provjera znanja iz tematske cijeline Glava i vrat. Za pristupanje usmenom ispitu potrebno je položiti cjeline A1 i A2. Ispiti A1 i A2 su djelomični (parcijalni) ispiti i ukoliko student položi jednu cjelinu u tekućoj akademskoj godini ne mora više polagati istu.
Svaki pismeni dio parcijalnog ispita sastoji se od 50 pitanja. Za prolaznu ocjenu potrebno je postići 35 bodova. Studenti koji imaju više od 25 bodova dobivaju bonus bodove koji se prilikom slijedećeg izlaska na pismeni ispit pribrajaju rezultatu odgovarajuće cjeline.

Uvjet za prolaznu ocjenu je pozitivan rezultat na svim parcijalnim cjelinama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Waldeyerova anatomija čovjeka, Golden marketing, 2010. Temeljni udžbenik po kojemu je koncipiran plan i program.
2. Jalšovec: Sustavna i topografska anatomija čovjeka, Školska knjiga Zagreb, 2005. Referentni udžbenik koji sustavno i detaljno obrađuje sve topografske regije ljudskog tijela. Može se koristiti umjesto temeljnog udžbenika.
3. Leonhard, Kahle, Platzer: Priručni anatomski atlas (3 dijela), Medicinska naklada Zagreb, 2006 ili novije. Ovo je didaktički izvrsno organiziran udžbenik koji sadrži i osnovne sheme anatomskih struktura, te predstavlja spoj udžbenika i anatomskog atlasa koji obuhvaća sve potrebne sadržaje i podatke. Može se koristiti kao zamjena i za udžbenik i za atlas. Za savladavanje sustavne anatomije preporuča se korištenje ovog udžbenika.
4. ANATOMSKI ATLASI: 1. Gilroy i suradnici: Anatomski atlas s latinskim nazivljem, Medicinska naklada Zagreb, 2011. Ili 2. Sobotta: Atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko, 2007./2013. Ili 3. Netter: Atlas anatomije čovjeka, Golden marketing, 2003.
Preporučena literatura:
5. 2. Rohen: Fotografski atlas anatomije čovjeka, Slap Jastrebarsko, 2009. Fotografski atlas koji pomaže u savladavanju praktičnog gradiva na kadaverima.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu