Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Endodoncija I (2)
Kratica: 512OEND1Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 90(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Goranka Prpić-Mehičić
Izvođači:
Opis predmeta: Program predmeta Endodoncija poučava studente o etiologiji i terapiji bolesti zubne pulpe i periradikularnog područja, traumi zuba i čeljusti, o materijalima i lijekovima u endodontskoj terapiji te endodontskoj kirurgiji
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pretklinička endodoncija
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Pretklinička endodoncija
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu