Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Etika u dentalnoj medicini
Kratica: 611OETIKOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Michele Aramini, Uvod u Bioetiku, KS, Zagreb, 2009.
2. Tonči Matulić, Bioetika, GK, Zagreb, 2001.
3. Kodeks stomatološke etike i deontologije Hrvatske stomatološke komore (dostupan na stranicama Komore)
4. Johns Williams, Priručnik etike stomatološke medicine (dostupan na http://www.hkdm.hr/pic_news/files/hkdm/PSE%20-%20final.pdf)
5. David Ozar i David Sokol, Dental Ethics at Chairside, Washington D. C., Georgetown University Press
6. Načela etike i kodeks profesionalnog ponašanja Američkog stomatološkog udruženja (dostupan na www.ada.org/prof/prac/law/code
7. http://www.dentalethics.org/
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu