Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mobilna protetika I (2)
Kratica: 412OMPR1Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 90(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Robert Ćelić
Izvođači:
Opis predmeta: Program studija Mobilne protetike I poučava studente o osnovnim biomedicinskim i tehnološkim znanjima i mobilnoprotetičkim vještinama na kojima se temelji klinički rad u konvencionalnoj ili implato-protetičkoj terapiji potpuno bezubih čeljusti s pripadajudim im dijelovima mekih i tvrdih oralnih tkiva. Odvijanjem ovog programa potiče se sposobnost studenata da analizom postojećeg stanja i odabirom najbolje moguće mobilnoprotetičke terapije, temeljene na interdisciplinarnom pristupu za svaki pojedinačni klinički slučaj, dobiju temeljnu orjentaciju u profilaksi i terapiji stomatognatog sustava, čime de se sačuvati odnosno uspostaviti oralno zdravlje ljudi raznih generacija i kultura u ovisnosti o njihovu socioekonomskom statusu.
Nastavnim programom Mobilne protetike i omogudava se studentima naučiti:
- značaj oralnog zdravlja i potrebe provođenja mobilnoprotetičke terapije temeljene na epidemiološkim istraživanjima
- prepoznati nefiziološka i patološka stanja stomatognatog sustava
- razumjeti funkcijsku anatomiju i fiziologiju potpuno bezube čeljusti
- dijagnostičke postupke i laboratorijske pretrage relevantne za provođenje mobilnoprotetičke terapije
- postaviti indikaciju i na njoj temeljen odgovarajući plan mobilnoprotetičke terapije
- utjecaju odabrane mobilnoprotetičke terapije na stomatognati sustav i zdravlje pacijenta
- razumijeti i povezati laboratorijski i klinički tijek mobilnoprotetičke terapije
- materijale i instrumente kao i laboratorijsku odnosno kliničku opremu i uređaje
- odrediti vrstu materijala kojom će se provesti mobilnoprotetička terapija
- provesti mobilnoprotetičku terapiju u cilju poboljšanja oralnog zdravlja kroz zadovoljavajuće vremensko razdoblje
- literaturnim podacima nadopunjavati znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom radu.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima i kliničkim vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i asistenata Zavoda za mobilnu protetiku. Nastava se izvod kroz dva semestra. U teoretskom dijelu izvođenja nastave rabe se LCD i video projekcije kliničkog i laboratorijskog rada, dok se kliničkim vježbama radom na pacijentima prvodi terapija mobilnoprotetičke kazuistike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kraljević K. Potpuna proteza. Zagreb : Aerografika, 2001.
2. Suvin M. Biloški temelji protetike - Totalna proteza. Zagreb: Školska proteza, 1984.
3. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
4. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr).
5. Okeson J.P. Temporomandibularni poremedaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M. , ured.hrv.izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2008.
Preporučena literatura:
6. Zarb GA, Bolender CL, Eckert SE, Fenton AH, Jacob RF, Mericske-Stern R. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant- supported Prostheses. London, New York: CV Mosby, 2003.
7. Misch CE. Implant Dentistry. 2nd ed. St.Louis: Mosby Inc. 1999.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu