Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Neurologija
Kratica: 311ONEUROpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 15(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha predmeta Neurologija je da studenti razumiju funkcioniranje središnjeg i perifernog živčanog sustava u zdravlju i bolesti, te da nauče osnove o neurološkim poremećajima koje stomatolozi mogu susresti u svojoj svakodnevnoj praksi, a koji svojom patologijom mogu utjecati na dijagnostičke i terapijske postupke u dentalnoj medicini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Demarin V, Trkanjec Z. Neurologija za stomatologe. Medicinska naklada, Zagreb 2008.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu