Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća radiologija
Kratica: 311OORADOpterećenje: 15(P) + 3(S) + 0(L) + 0(PRK) + 12(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dijana Zadravec
Izvođači:
Opis predmeta: Fizika primjenjiva u radiologiji, uređaji i proces stvaranja analognog i digitalnog radiologijskog prikaza. Način radiologijskog prikaza patologijskog procesa prema sustavima.
Upoznavanje s patomorfologijskim radiologijskim prikazom u svim sustavima. Povezivanje radiologijskog prikaza i kliničke slike bolesnika.
Prikaz svih analognih i digitalnih radiologijskih metoda.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hebrang, Klarić. Radiologija. Medicinska naklada.
2. Oral roentgenographic diagnosis, Stafne, W.B. Saunders Company, Philadelphia. London
3. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Janković S., Eterović D. Medicinska naklada. 2002
4. Whites C, Pharoah MJ. Oral Radiology. 5.izd. St. Louis; Mosby: 2004
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu