Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Patologija (2)
Kratica: 212OPATOOpterećenje: 75(P) + 30(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Čupić
Izvođači:
Opis predmeta: SVRHA PREDMETA JE: usvojiti znanje o patogenezi i patofiziologiji patoloških procesa kao i morfološkom supstratu patoloških promjena na nivou makroskopskih, mikroskopskih i molekularnih promjena. Studenti stječu znanja o osnovnoj metodologiji patoanatomske, histokemijske i imunohistokemijske analize tkivnih patoloških promjena kroz poglavlja opće patologije, uz primjenu spoznaja općih patoloških promjena na specijalna tkiva i organe u poglavljima specijalne patologije. Posebno je pri tome zastupljena morfologija patoloških procesa usne šupljine. Također studenti moraju usvojiti znanja o pravilnom slanju isječaka tkiva za patohistološku analizu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. NASTAVNO ŠTIVO A. Obvezatno štivo 1. UDŽBENICI: 1. Kumar V, Cottran RS, Robbins Sl. Osnove Patologije, prema 5. američkom izdanju, Školska knjiga, Zagreb, 1994. 2. Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK. Oral pathology, Clinical pathologic correlations, Saunders 4th ed. 2003. 3. Cawson RA, Odell EW: Essential of oral pathology and oral medicine, 6th ed. Churchill Livingston, London, Edinburg, New York, Philadelphia, San Francisco, Sydney Toronto, 1998. B.Dopunsko štivo za ponavljanje usvojenog gradiva: 1.Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Robins pathologic basis of disease, 7th ed. Elsevier Saunders, 2005. 2. Damjanov I, Jukić S, Nola M. Patologija, 2 izdanjeMedicinska naklada, Zagreb, 2008. C.Zapisi s predavanja, seminara, vježbi.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu