Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedijatrija
Kratica: 411OPEDIOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 15(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Gordana Stipančić
Izvođači:
Opis predmeta: Programom pedijatrijske edukacije studenata stomatologije obuhvaćeno je ukupno 15 sati predavanja i 15 sati kliničkih vježbi. Sadržaj obuhvaća opće pedijatrijske teme, kao i sve ostale specifične grane pedijatrije, s posebnim osvrtom na bolesti i patološka stanja koje se susreću i u radu doktora dentalne medicine. Osnovne informacije o pojedinoj tematskoj cjelini studenti dobivaju tijekom predavanja, nakon čega slijede kliničke vježbe u skladu s informacijama i znanjima koja su studenti dobili kroz predavanja. Kliničke vježbe obuhvaćaju rad s pedijatrijskim pacijentima s obzirom na njihove specifičnosti prema dobi, spolu i patološkom stanju. Vježbama će biti obuhvaćeni i ostali praktični aspekti praćenja dječje populacije, timskog rada i komunikacijskih vještina u radu s djecom, kao i multidisciplinarnog pristupa bolesnom djetetu. Očekuje se aktivno učešće studenata u predavanjima, a posebno u kliničkim vježbama. Osim vještina kliničkog pregleda djeteta, uzimanja anamnestičkih i hetero-anamnestičkih podataka za bolesno dijete, interpretaciji normalnih i patoloških nalaza u raznim vrstama dijagnostike, prepoznavanja i liječenja najčešćih bolesti u dječjoj dobi, poseban će naglasak biti na provođenju preventivnih aktivnosti u dječjoj populaciji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu