Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pretklinička endodoncija
Kratica: 421OPENDOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 30(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek
Izvođači:
Opis predmeta: Program predmeta Pretklinička endodoncija poučava studente o etiologiji i terapiji bolesti zubne pulpe i
periradikularnog područja, o materijalima i lijekovima u endodontskoj terapiji. Program obuhvaća uzimanje anamneze, očitanje radioloških snimaka, osiguravanje suhog radnog polja, endodontske instrumente, morfologiju i postupke trepanacije, čišćenja, širenja i irigacije te tehnike opturacije korijenskih kanala. Također su obuhvaćeni postupci revizije endodontskog punjenja kao i postendodontska opskrba zuba.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Torabinejad M, Walton RE.Endodoncija: načela i praksa; Naklada Slap. Zagreb 2010.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu