Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prva pomoć
Kratica: 121IPPOMOpterećenje: 4(P) + 0(S) + 0(L) + 11(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Mario Zovak
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je naučiti studenta prve godine studija biomedicinske grupacije reagirati na urgentna stanja vezana uz spašavanje života.
Kontinuirana provjera znanja tijekom vježbi, te završni pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Udžbenik: M.Bekavac-Bešlin, M.Ledinsky, A.Matejčić, A.Mijić, L.Negovetić: KIRURGIJA ZA STOMATOLOGE, Medicinska naklada, Zagreb, 2003. Dopunsko štivo: V.Vnuk: URGENTNA MEDICINA
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu