Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Restaurativna dentalna medicina I (2)
Kratica: 412ORES1Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 90(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zrinka Tarle
Izvođači:
Opis predmeta: Program kolegija Restaurativna dentalna medicina dijeli se na Pretkliničku restaurativnu dentalnu medicinu, Restaurativnu dentalnu medicinu I i Restaurativnu dentalnu medicinu II, a obuhvaća dijagnostiku i terapiju bolesti zubi i potpornih struktura te rehabilitaciju funkcijskih i estetskih potreba pojedinog pacijenta, uz prikaz materijala i njihovih interakcija s tvrdim i mekim zubnim tkivima.

Restaurativna dentalna medicina I započinje u sedmom semestru studija i izvodi se kroz 15 tjedana nastave u obliku 45 sati kliničkih vježbi. Kliničke vježbe iz Restaurativne dentalne medicine I izvode se i tijekom osmog semestra studija kroz 15 tjedana nastave u obliku 45 sati kliničkih vježbi. Zadaci kliničkih vježbi su osposobiti studente za ispravan rad s pacijentima što predmnijeva postavljanje dijagnoze nakon anamneze i pregleda, te utvrđivanje plana i provedbu odgovarajuće restaurativne terapije. Sukladno katalogu znanja, obveza studenta je usvojiti teorijska i praktična znanja određena za pojedini semestar.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jozo Šutalo i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Naklada Zadro, Zagreb, 1994.
Preporučena literatura:
2. 1. Mount GJ, Hume WR. Preservation and restoration of tooth structure. Mosby International Ltd. 1998. 2. Summit JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach: Quintessence Publishing Co, Inc 2006. 3. Nakabayayashi N, Pashley DH. Hybridization of dental hard tissues. Quintessence Publishing Co., Ltd.1998.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pretklinička restaurativna dentalna medicina
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Pretklinička restaurativna dentalna medicina
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu