Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stanična biologija s genetikom (2)
Kratica: 112OSBGEOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 30(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Floriana Jakuš
Izvođači:
Opis predmeta: Nastava kolegija Stanična biologija s genetikom održava se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kolegij podučava studente dentalne medicine o osnovnim konceptima suvremene biološke znanosti koji su od posebne važnosti za razumijevanje poremećaja, modernu dijagnostiku i terapiju u humanoj medicini, a predstavljaju bazu za daljnji razvoj medicinskih struka. Uzimajući u obzir njihov budući poziv, studentima se ovi koncepti predstavljaju na integriran način korištenjem primjera iz relevantne medicinske problematike.
Studenti će upoznati osnove biologije stanice, molekularne biologije, razvojne biologije i genetike s posebnim naglaskom na važnim molekularnim i staničnim mehanizmima koji se danomice otkrivaju i potvrđuju kao integrativni faktori različitih područja biološke znanosti relevantnih za medicinsku problematiku. Studenti će proučavati organizaciju prokariotske i eukariotske stanice te stanične i molekularne interakcije višestaničnog organizma. Proučavat će principe i molekularnu osnovu razvojnih procesa (rast, diferencijacija i morfogeneza) u zametku i odraslom organizmu te njihovu regulaciju koja je poremećena u nastanku kongenitalnih malformacija i raka. Proučavat će razvojni potencijal stanica zametka i njihovih jezgara (matične stanice zametka i odraslog organizma, inducirane pluripotentne matične stanice), transgenične organizme te mogućnosti tkivnog inženjerstva, stanične i tkivne nadomjesne terapije. Raspravljat će o terapijskom kloniranju i reproduktivnom kloniranju sisavaca. Klasična mendelska genetika i molekularna genetika proučavat će se u kontekstu suvremenih dostignuća molekularne biologije, DNA-tehnologije i strukturne i funkcijske genomike i proteomike.
Nastava je organizirana u vidu predavanja, seminara ili vježbi povezanih jednom tematskom cjelinom. Na predavanjima će se objasniti osnovne postavke koje će se razrađivati preko vježbi i seminara. Posebno će se posvetiti pažnja individualnom radu svakog studenta na vježbama u cilju boljeg razumijevanja eksperimentalnog rada i razvijanja praktičnih vještina. Na seminarima će studenti raspravljati i pripremati prezentacije samostalno ili u timu.
Kompetencije koje će studenti steći su vještine rada s osnovnim laboratorijskim tehnikama i instrumentima, kritičko razmišljanje i služenje suvremenom literaturom, komunikacijske vještine (seminarsko izlaganje i raspravljanje) na temelju usvojenog znanja o suvremenoj biološkoj znanosti.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cooper GM i Hausman RE: Stanica - molekularni pristup; ur: G.Lauc Medicinska naklada, Zagreb, 2010.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu