Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika
Kratica: 521ISMKBOpterećenje: 9(P) + 6(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Alajbeg
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha predmeta:
Podučiti o vještinama potrebnim za ambulantno stomatološko liječenje bolesnika u kojih zbog općih bolesti, ili zbog terapija koje primaju, standardni stomatološki zahvat predstavlja rizik za zdravlje ili za život: bolesnici s kardiovaskularnim, metaboličkim, imunološkim i hematološkim bolestima, transplantirani bolesnici, osobe s rizikom od krvarenja, psihijatrijski i neurološki bolesnici, itd. Riječ je o bolesnicima među kojima većina pripada stupnju 2 ili 3 prema ?ASA? klasifikaciji (Američko anesteziološko društvo). Kolegij objedinjuje znanja o općemedicinskim stanjima koja iziskuju modifikacije standardnih stomatoloških zahvata. Gradivo predstavlja uvod u tzv. stomatologiju za bolesnike s posebnim potrebama, koja postoji kao zasebna specijalnost u zemljama EU i SAD-a, a najčešće je formirana u bliskoj suradnji s oralnom medicinom, s obzirom da se obje koncentriraju na učinak sistemskog na oralno zdravlje.
Studenti se moraju unaprijed pripremiti za predavanja i seminare. Predavanja i seminari su planirani kao interaktivne radionice u kojima nastavnici kolegija predstavljaju problemski usmjerene slučajeve, a studenti sudjeluju u rješavanju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura 1. Greenberg MS, Glick M. Burketova oralna medicina - dijagnoza i liječenje, 10. izd. Zagreb; Medicinska naklada, 2006. 2. Little J, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental management of medically compromised patient. St. Louis; Mosby, 2002. 3. Tyler MA, Lozada-Nur F, Glick M, Eds. Clinician's guide to treatment of medically complex dental patients. Hamilton; The American Academy of Oral medicine, BC Decker, 2001. 4. Fiske J, Dickinson C, Boyle C, Rafique S, Burke M. Special care dentistry. Oxford; Quintessence Publishing, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu