Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
Kratica: 511OTEMPOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Asja Čelebić
Izvođači:
Opis predmeta: Postoje različite teorije o nastanku temporomandibularnih poremećaja (TMP-a), a i razni pristupi liječenju. Kao etiološki faktori navode se različiti čimbenici: upalni tj. artritis TMZa ili degenerativne promjene, tendonitis žvačnih mišića, pomak zglobne pločice, oslabljeno vezivno i/ili hrskavično tkivo, ozljede, stres i psihički čimbenici, poremećaji međučeljusnih odnosa, poremećaji okluzije, okluzijske interference, parafunkcijski poput bruksizma, itd. Studenti će u kolegiju dobiti informacije 1. O normalnom funkcioniranju orofacijalnog sustava, 2. o suvremenim spoznajama o etiologiji i epidemiologiji TMPa. 3. Također će biti upoznati sa suvremenim kliničkim metodama dijagnostike normalne i/ili poremećene funkcije stomatognatog sustava (klinička i radiološka dijagnostika, artikulatori, aksiografija, kinematski obrazni luk, artikulatori sa 6 stupnjeva slobode, svjetski priznati protokoli prema kojima se vrši dijagnostika poput RDC/TMD protokola i kliničkog DC/TMD protokola. 4. Studenti će naučiti razliku između artrogenih, muskularnih i okluzijskih poremećaja, kao i 5. diferencijalnu dijagnostiku TMP (bol i poremećaj druge etiologije, sa sličnim simptomima kao i TMP). 6. Terapija TMPa može biti reverzibilna i ireverzibilna, o čemu će studenti dobiti informacije u kolegiju. 7. U reverzibilnu terapiju spadaju: izrade različitih nagriznih udlaga, fizikalna terapija i biofeed-back terapija, farmakološka terapija, itd. Studenti će također tijekom predavanja i seminara upoznati metode reverzibilne terapije s posebnim osvrtom na izradu jiga i Michigen udlage. 8. Upoznat će i specifične ireverzibilne metode koje se koriste u liječenju pojedinih oblika TMPa kao što su to protetska rehabilitacija, ili ortodontska, parodontološka i kirurška terapija, itd. 9. Također će studentima kroz predavanja biti prezentirane i druge vrste udlaga (sportske, udlage za testiranje mogućnosti povišenja vertikalne relacije, udlage protiv hrkanja, itd.). 10. Posebno će se obraditi problem i liječenje bruksizma, kao i osobitosti protetske terapije kod osoba s bruksizmom.
Tijekom seminara studenti će dobiti informacije o funkcijskoj analizi i dijagnostici na pacijentu uz palpaciju mišića, analizu kretnji, analizu okluzije te o funkcijskoj analizi na modelima. Kao domaću zadaću studenti će napraviti relaksacijski jig i relaksacijsku udlagu u vosku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu