Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
Kratica: 321IPREVOpterećenje: 1(P) + 6(S) + 8(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Budimir
Izvođači:
Opis predmeta: Kontaktne mjere zašite pri rutinskom radu i radu s rizičnim skupinama bolesnika. Sredstva za dezinfekciju i antisepsu koja se rutinski koriste u stomatologiji. Mjere prevencije infekcija koje se prenose krvlju. Ubodni incident, postupak i obrada. Postekspozicijska profilaksa. Novi pripravci u kontroli infekcija. Sterilizacija u dentalnoj medicini: principi i provođenje.
Znanja koja student treba usvojiti: Rizik od prijenosa infekcija tijekom rutinskog rada u dentalnoj medicini. Bolesti koje se prenose tipičnim kontaktom i krvlju. Vrste dezinfekcije i sterilizacije, način djelovanja. Postupak pri ubodnom incidentu. Pre- i post- ekspozicijska profilaksa.
Vještine koje student treba usvojiti: Kritički odabir sredstava za osobnu zaštitu i primjena u rutinskom radu. Procjena vrijednosti te nedostataka određenih sredstava za dezinfekciju. Primjena metoda sterilizacije i kontrola. Postupak u slučaju izlaganja krvi i tjelesnim tekućinama. Rad s rizičnim skupinama pacijenata. Planiranje prostora ordinacije prema pravilima kontrole infekcija. Oprema ordinacije, kvaliteta vode, zbrinjavanje infektivnog otpada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Autorizirana skripta
2. Odabrana poglavlja iz: Priručnik o postupcima kontrole infekcija. N.N. Damani. 2004. Merkur A.B.D. Zagreb.
3. Cottone's Practical Infection Control in Dentistry, 3rd Edition. 2010 Lippincott Williams & Wilkins, Molinari J. A. and Harte J.A
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu