Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u znanstveni rad I
Kratica: 421IUZR1Opterećenje: 5(P) + 10(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivica Anić
Izvođači:
Opis predmeta: Program kolegija "Uvod u znanstveni rad" daje temeljne spoznaje o načinu i svrsi izrade znanstvenog rada te njegovu javnu prezentaciju i objavu u znanstvenim publikacijama. Predavanja pružaju studentima temeljna i nova saznanja iz područja znanosti te temeljna saznanja o tome kako i zašto izraditi znanstveni rad. Znanstveni rad mora biti istinit, kratak i jasan te mora precizno odrediti i objasniti dobivene rezultate. Rezultati znanstvenog rada moraju se kritički usporediti sa sličnim i/ili istovjetnim te oprečnim rezultatima koje su objavili drugi autori. Zadaci seminara su pripremiti studente za osmišljavanje teme i svrhe rada, snalaženje u znanstvenoj literaturi te napisati i znanstveno obrazložiti pojedina poglavlja znanstvenog rada. Studenti rade u grupama i rade sa zamišljenim (ili stvarnim ako je u izradi neki samostalni rad) parametrima. Na vježbama studenti dobivaju stvarnu temu i podatke iz već objavljenih radova te nakon što obrade podatke, studenti temeljem dobivenih rezultata pišu rad koji odgovara znanstvenom radu, koji na kraju uspoređuju s originalnim radom. Završni ispit obuhvaća teorijsko znanje o znanstvenom radu te pojedinačna prezentacija rada koji su napisali na vježbama. Ispit je usmeni i pismeni (pismeni dio rada predstavlja materijal koji studenti obrade i napišu tijekom seminara i vježbi).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vlatko Silobrčić. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Medicinska naklada - Zagreb ISBN 953-176-219-8
Preporučena literatura:
2. Edward J Huth. How to write and publish papers in the medical science. Second edition, Williams&Wilkins, 1990, ISBN 0-683-04272-6
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu