Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihostomatologija
Kratica: 511IPSSTOpterećenje: 8(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 7(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dalibor Karlović
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha predmeta je upoznati polaznike s najnovijim spoznajama i načinu istraživanja povezanosti psihe i orofacijalne regije. Suradnja psihijatara i doktora dentalne medicine u dijagnostici, terapiji ali i znanstvenim istraživanjima psihosomatskih poremećaja u orofacijalnoj regiji. Poseban naglasak bit će stavljen na suvremene dijagnostičke metode pomoću ocjenskih skala te psihoneuroendokrinoloških i psihoneuroimunoloških testova te molekularne i biokemijske dijagnostičke metode psihosomatskih orofacijalnih poremećaja. Upoznavanje s psihosomatskim dentalno medicinskim poremećajima (aftozni stomatitis, lihen, stomatopiroza, xerostomia, stomatodinia, glosodinia, bruksizam, atipična odontalgija, facijalna artro-mijalgija, dentofobije, malokluzija, atipična facijalna bol itd.).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Buljan D, Šitum M. Psihodermatologija, Jastrebarsko: Naklada "Slap", 2007.
2. Kaplan H, Sadock B. Priručnik kliničke psihijatrije, Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998. (odabrana poglavlja)
3. Thaller V, Buljan D, Lazić N, Marušić S. Psihijatrija, Zagreb: CSCAA ,2004. (odabrana poglavlja)
5. Amos JJ, Robinson RG, ed. Psychosomatic Medicine, an introduction to consultation-liaison psychiatry. Cambridge University Press; 2010.
6. Buljan D. Psychological and psychiatric factors of chronic pain. Medical Sciences 2009;33:129-140.
Preporučena literatura:
4. Američka psihijatrijska udruga. Dijagnostički kriteriji iz DSM-IV, međunarodna verzija s MKB-10 šiframa. Jastrebarsko: Naklada Slap; 1999.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu