Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Klinička farmakologija
Kratica: 521IKFAROpterećenje: 0(P) + 15(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Peroš
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je sustavom Problem based learning (PBL) nastave motivirati studenta na racionalan i odgovoran pristup odabiru lijeka što je mnogo više od poznavanja samog imena lijeka i dijagnoze bolesti. Tijekom 15 seminara u trajanju po 1 sat studentima bit će prikazani kao problem pojedini klinički slučajevi za koje trebaju predložiti najprihvatljiviji način liječenja. Nakon postavljene dijagnoze kod pacijenta poznatih značajki (dob, spol, tjelesna masa, fiziološka stanja,) student treba sastaviti pitanja za ciljanu anamnezu iz koje će se dobiti uvid u bolesti od kojih bolesnik boluje s posebnim osvrtom na organe koji sudjeluju u farmakokinetici lijekova (npr. bolesti bubrega koje mogu dovesti do smanjenog izlučivanja lijeka i slike relativnog predoziranja lijeka) kao i u farmakodinamici. Nadalje, cilj je anamnestički saznati koje lijekove pacijent već uzima kako bi se predvidjele moguće interakcije među lijekovima, te moguće nepoželjne reakcije. Uz pretpostavku dobrog poznavanja svih značajki lijeka (što je student naučio na Kolegijima Opće i Dentalne farmakologije) i temeljem podataka dobivenih od bolesnika, student treba procijeniti odnos moguće koristi i potencijalne štete ?risk/benefit? terapije koju želi primijeniti i temeljem takve prosudbe odgovorno odlučiti koji lijek odabrati, u kojoj ga dozi primjenjivati i u kojim vremenskim razmacima. Nadalje, treba odrediti duljinu trajanja terapije, kao i mjere opreza koje bolesnik treba provoditi u odnosu na pojavu mogućih neželjenih učinaka ili interakcija s drugim lijekovima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Linčir I.i sur. Farmakologija za stomatologe. 3. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2011. 2. Francetić I., Vitezić D. Klinička farmakologija. 2.izd. Zagreb:Medicinska naklada;2014.
Preporučena literatura:
2. 1. B. Katzung: TEMELJNA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA, 11. izdanje, McGraw Hill, New York, 2009. Prijevod na hrvatski jezik, Medicinska naklada, 2011, Zagreb. 2. Francetić I. i sur. Farmakoterapijski priručnik. 6th ed. Zagreb: Medicinska naklada, 2010 3. Bennett PN, Brown MJ: Clinical Pharmacology, 10.ed. London: Churchill Livingstone; 2008.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu