Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalna geometrija
Kratica: 12A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Nikol Radović
Izvođači: V. pred. mr. sc. Nikol Radović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Transformacije ravnine (translacija, simetrija, rotacija). Primjena. Homogene koordinate i
transformacije ravnine. Vizualizacija projektivne ravnine. Homogene koordinate i
transformacije prostora. Primjena (CAD). Geometrijske metode za pravce i ravnine u
prostoru. Kvaternioni. Projekcije. Krivulje. Besierove krivulje. B - splajnovi.
Obavezna literatura:
1. Marsh Duncan: Applied Geometry for Computer Graphic and CAD, Springer-Verlag, London Limited, 2005.
Preporučena literatura:
2. L. S. Leff: Geometry - The Easy Way, Barron's Education Series, New York, 1997.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu