Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetski planovi
Kratica: 23A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mira Ivković
Izvođači: Prof. dr. sc. Mira Ivković ( Projektantske vježbe )
Vanja Miljković dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Geodetski planovi i njihova podjela. Osnovni elementi plana. Izbor mjerila plana. Projekcija i
trigonometrijske sekcije. Sadržaj i margine plana. Standardi i kvaliteta plana. Katastarski
planovi. Metode računanja površina. Topografski planovi. Reljef i njegov prikaz na
planovima. Interpolacija izohipsa. Osobine izohipsa. Ekvidistancija izohipsa. Geometrijska
točnost planova. Točnost mjerenja na planu. Primjena geodetskih planova.
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu