Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Satelitsko pozicioniranje
Kratica: 35A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željko Bačić
Izvođači: mr. sc. Danko Markovinović ( Projektantske vježbe )
mr. sc. Milan Rezo ( Projektantske vježbe )
Danijel Šugar dipl. ing. ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi nebeske mehanike: Koordinatni sustavi u nebeskoj mehanici. Plošna brzina.
Keplerovi zakoni. Gibanje materijalne točke pod djelovanjem centralne sile. Binetova
jednadžba. Opći zakon gravitacije. Newtonov zadatak. Popravak trećeg Keplerovog zakona.
I., II. i III. svemirska brzina. Uvod u mehaniku gibanja umjetnih Zemljinih satelita:
Gravitacijsko polje Zemlje izraženo pomoću sfernih harmoničkih funkcija. Poremećaji u
gibanju umjetnih Zemljinih satelita prouzrokovani gravitacijskim djelovanjem Zemlje (kao
nepravilnog tijela), Mjeseca i Sunca, otporom zraka, tlakom radijacije Sunca itd. (Sve
izloženo u skraćenom obliku). Povijesni pregled razvoja sustava satelitskog pozicioniranja.
Koncept i komponente GPS sustava. Karakteristika GPS-a, referentni sustavi povezani s GPSom,
pregled i karakteristike opažanih veličina, metode mjerenja i matematički modeli
pozicioniranja, planiranje i izvođenje GPS mjerenja, obrada podataka mjerenja, kratak osvrt
na geodetske datume i transformaciju podataka između njih, kao i pregled primjene GPS-a u
geodeziji i geoinformatici. Pregled, karakteristike i primjena drugih sustava satelitskog
pozicioniranja, GLONASS, Galieleo i drugi.
U praktičnom dijelu (vježbe) praktično upoznavanje sa softverima za planiranje opažanja,
GPS uređajima. Terensko mjerenje malih mreža statičkom i brzom statičkom metodom,
prebacivanje (transfer) podataka s prijamnika na PC, obrada baznih linija bez postupka
optimiranja, izjednačenje mreže i interpretacija pokazatelja za dobra i loša mjerenja te izrada
tehničkog izvješća.
Obavezna literatura:
1. Bačić, Ž. i Bašić, T: Satelitska geodezija (interna skripta), Geodetski fakultet, Zagreb, 1999.
2. Bačić, Ž.: Satelitsko pozicioniranje, Geodetski fakultet, Zagreb, 2008 (skripta u pripremi)
Preporučena literatura:
3. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Colins J.: GPS Theory and Practice, 2001.
4. Bilajbegović, A., Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H.: GPS u teoriji i praksi, 2000.
5. Burša, M.: Satelitska geodezija I i II
6. www.iers.org/links/geo/geodesy/tech-gps_cont.html, GPS links
7. www.dgu.hr - Državna geodetska uprava - dokumenti i propisi
8. www.geoinformatics.com - stručni članci iz područja sateliskog pozicioniranja
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Geodetski referentni okviri
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu