Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Državna izmjera
Kratica: 36A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Izvođači: mr. sc. Danko Markovinović ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Milan Rezo ( Laboratorijske vježbe )
Danijel Šugar dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Definicija i podjela geodezije, osnovne plohe. Državna izmjera, svrha i značaj triangulacije,
trilateracije, nivelmana, gravimetrije, geodetske astronomije, te suvremenih metoda
pozicioniranja: GPS, doplerska mjerenja, inercijalni sustavi, laserska mjerenja,
interferometrijska mjerenja. Koordinatni sustavi: globalni geocentrički, lokalni elipsoidni i
topocentrički te njihove međusobne veze. Geodetski datumi. Osnove elipsoidne geodezije,
temeljne formule, redukcije, računanja na elipsoidu. Uspostava državnih koordinatnih sustava
i transformacije koordinata. Položajna mreža stalnih geodetskih točaka, opći pojmovi te
principi hijerarhijskih i dinamičkih mreža. Projektiranje položajnih mreža na državnom nivou,
gradske položajne mreže, princip optimiranja geodetskih mreža, rekognosciranje, stabilizacija
i signalizacija točaka. Određivanje mjerila mreže. Elektroničko mjerenje duljina, korekcije i
redukcije. GPS mjerenje duljina. Položajni datum. Izjednačenje mreža. Prethodna računanja,
problem redukcija, kratke osnove Gauss-Krügerove projekcije. Matematički modeli na
elipsoidu, kugli i u ravnini projekcije. Izjednačenje mreža po uvjetnim mjerenjima.
Izjednačenje mreža po posrednim mrežama. Kombinirano izjednačenje mreža s klasičnim i
GPS mjerenjima. Osnovna mreža stalnih visinskih točaka. Sustavi visina: geopotencijalne
kote, ortometrijski, normalni, normalni ortometrijski i dinamički sustavi visina. Međusobne
relacije i transformacije visinskih sustava. Osnovna državna nivelmanska mreža, te UELN i
EUVN. Visinski datum. Modeli za izjednačenje nivelmanskih mreža. Trigonometrijski
nivelman. Prijenos visina kombinacijom GPS-a i geoida. Gravimetrijske mreže i
gravimetrijski datum.
Program vježbi:
Izrada računalnih programa: konverzije između različitih koordinatnih sustava, redukcija
geodetskih mjerenja, rješavanje glavnih geodetskih zadataka na elipsoidu, transformacija
između lokalnog i globalnog geodetskog datuma, izjednačenje trigonometrijske mreže
metodom posrednog izjednačenja, prikaz visinskih sustava s međusobnim transformacijama.
Obavezna literatura:
1. Bašić, T.: Državna izmjera (skripta), Geodetski fakultet, Zagreb 2008 (skripta u pripremi).
2. Torge, W.: Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, 2001. (engl.); Geodäsie, deGruyter Lehrbuch 2003. (njem.).
3. Jekeli, Ch.: Geodetic Reference Systems in Geodesy, Ohio State University, 2006.
Preporučena literatura:
4. Vaniček, P., Krakiwski, E. : Geodesy - The Concept, North-Holland, 1986.
5. Čubranić, N.: Viša geodezija I i II, Tehnička knjiga, Zagreb 1974.
6. Kontaktstudium : Geodätische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung II, 1985.
7. -Državna geodetska uprava RH: dokumenti dostupni na www.dgu.hr . -Hrvatski geodetski institut: radovi (pdf.) na www.cgi.hr . -Znanstveni projekt Geomatica Croatica: radovi na http://bib.irb.hr/ .
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Geodetski referentni okviri
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu