Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izmjera zemljišta
Kratica: 12A03Opterećenje: 45(P) + 0(PK) + 60(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marko Džapo
Izvođači: Loris Redovniković dipl. ing. ( Terenske vježbe )
Mladen Zrinjski dipl. ing. ( Terenske vježbe )
Opis predmeta: Program predavanja:
Osnovni pojmovi i princip izmjere zemljišta. Geodetska osnova za izmjeru zemljišta i njihova
uspostava, metode izmjere i mjerne veličine. Osnove koordinatnog računa. Koordinatni
sustavi Gauss-Krugerove projekcije meridijanskih zona. Osnovni pojmovi triangulacije.
Osnovni pojmovi GPS mjerenja, metode mjerenja i princip uklapanja u terestričke sustave.
Geodetska osnova u obliku poligonometrije. Poligonski vlak. Obostrano priključeni,
priključen samo po koordinatama, zatvoreni i slijepi poligonski vlak. Priključak na
nepristupačnu točku. Rekognosciranje terena i stabilizacija poligonskih točaka. Mjerenje
kutova u poligonometriji i izvori nesigurnosti kod mjerenja kutova, a priori ocjena točnosti
mjerenja te dozvoljena kutna odstupanja. Linearna mjerenje u poligonometriji. Mjerenje
dužina elektrooptičkim daljinomjerima i izvori nesigurnosti mjerenja. Korekcije izmjerene
dužine zbog meteoroloških utjecaja, svođenje na plohu referentnog elipsoida te korekcija
zbog deformacije Gauss-Krugerove projekcije. Računanje koordinata poligonskih točaka po
približnoj metodi. Računanje koordinata malih točaka (na liniji i okomici). Nivelman.
Općeniti pojmovi, princip određivanja visinskih razlika, podjela nivelmana. Generalni
nivelman, pravila rada, stabilizacija repera. Izvori nesigurnosti kod niveliranja. Priključak
nivelmanskog vlaka na visoki reper. Računanje nivelmanskog vlaka. Detaljni nivelman.
Nivelman profila i plošni nivelman. Trigonometrijsko mjerenje visinskih razlika. Određivanje
visinskih razlika bliskih točaka. Metode snimanja. Polarna metoda. Pravila izmjere, izbor
točaka u ovisnosti o mjerilu prikazivanja detalja te uporaba topografskog ključa. Kodirana
tehimetrija. Snimanje pomoću RTK.
Program vježbi:
Uspostava poligonskog vlaka za potrebe izmjere detalja. Izmjera detalja, obrada podataka i
digitalna izrada plana korištenjem plotera. Mjerenje nivelmanskog vlaka metodom preciznog
nivelmana, određivanje visina detaljnih točaka. Određivanje visina trigonometrijskim
nivelmanom.
Obavezna literatura:
1. Džapo, M.: Predavanja - rukopis.
2. Benčić, D., Solarić, N. (2005): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici. Školska knjiga, Zagreb.
3. Kahmen, H. (1997): Vermessungskunde. Berlin.
Preporučena literatura:
4. Macarol, S. (1985): Praktična geodezija. Tehnička knjiga, Zagreb.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu