Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika
Kratica: 11A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Brkić
Izvođači: Prof. dr. sc. Mario Brkić ( Auditorne vježbe )
Marko Pavasović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Gibanja konstantnom brzinom i ubrzanjem, Slobodni pad, Jednoliko kružno gibanje,
Newtonovi zakoni gibanja, Dodirne sile, Newtonov opći zakon gravitacije, Promjena g na
površini Zemlje, Gravitacijsko polje, Keplerovi zakoni, Zakon očuvanja energije, Gibanje
satelita, Zakon očuvanja količine gibanja, Uvjeti statičke ravnoteže, Zakretni moment,
Moment tromosti, Moment impulsa, Rotacija krutog tijela, Očuvanje momenta impulsa,
Žiroskop; Jednostavno harmoničko gibanje, Hookov zakon, Njihala, Rezonanca; Valovi,
Interferencija, Dopplerov efekt; Napetosti i deformacije, Gustoća; Coulombov zakon,
Gaussov zakon, Elektrostatička svojstva vodiča, Električni potencijal, Razlika potencijala,
Kapacitet, Kapacitori, Električna struja, Ohmov zakon, Otpornost, Otpornici, Ampermetri i
voltmetri, Baterije, Kirchhoffova pravila, Lorentzova sila, Biot-Savartov zakon, Amperov
zakon, Faradeyev zakon, Lenzovo pravilo, Generatori i alternatori, Samoindukcija,
Međuindukcija, Transformatori, Izmjenična struja, Elektromagnetski valovi, Elektronika;
Refleksija, Refrakcija, Optički instrumenti, Difrakcija, Polarizacija, Disperzija, Boja,
Atmosferske pojave, Laser; Relativnost.
Vježbe kolegija integrirane su s predavanjima i uključuju rješavanje zadataka analitičkim,
grafičkim i numeričkim metodama.
Obavezna literatura:
1. Keller, Gettys, Skove: Physics, II ed. (Mc Graw Hill, ISBN 0-07-023461-2).
Preporučena literatura:
2. A. Einstein, L. Infeld: The Evolution of Physics, Pub. Simon&Schuster,ISBN 0-671-20156-5.
3. Feynman, Leighton, Sands: The Feynman Lectures on Physics, Pub. Addison-Wesley.
4. Petar Kulišić i suradnici: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, ŠK - Zagreb.
5. Babić, Krsnik, Očko: Zbirka riješenih zadataka iz Fizike, ŠK - Zagreb.
6. Stubičar, Krečak, Nižić, Švarc, Vučić, Zorić: Riješeni zadaci iz opće fizike, ŠK.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu