Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kompleksna analiza
Kratica: 47OB05Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Vida Zadelj Martić
Izvođači: V. pred. mr. sc. Vida Zadelj Martić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Pojam funkcije kompleksne varijable
Elementarne funkcije
Analitičke funkcije
Cauchy - Riemannovi uvjeti
Konformno preslikavanje
Integral funkcije kompleksne varijable
Cauchyjeva integralna formula
Primjene u Geodeziji
Primjene u Kartografiji
Obavezna literatura:
1. M. R. Spiegel; Complex Variables, Schaum' s Outline series, McGraw-Hill, New York
2. H. A. Priestley; Introduction to Complex Analysis, Oxford, University Press
Preporučena literatura:
3. E. Kreyszig; Advanced Engeering Mathematics, J. Wiley&Sons Inc., Ohio
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu