Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geoinformacijski sustavi
Kratica: 48IA02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dubravko Gajski
Izvođači: mr. sc. Tomislav Ciceli ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Pregled i definicija GIS-a. Osnovna i prostorna koncepcija. Konceptualni modeli i proceduralni pristup. Objekti, topologija prostornih objekata i prostornih relacija. Prostorni atributi. Rasterski i vektorski modeli. Konverzija. Baze podataka, strukture. Izvori podataka, prikupljanje podataka, strojna i programska oprema, programski sustavi i algoritmi za prikupljanje podataka, analogno-digitalna konverzija Daljinska istraživanja. GPS tehnologija. Kvaliteta podataka, definicije točnosti položaja i atributa, logička konzistentnost. Ekspertni sustavi i GIS.
Program vježbi: Uporaba CAD alata i njihovih modula za pripremu vektorskih i rasterskih podataka za projekt. Topološka obrada podataka prema modelu podataka CROTIS. Upoznavanje i rad s programskim paketom GeoMedia PRO.
Obavezna literatura:
1. Langley, P. A. dr.: GIS, Volume l i Volume 2, NV 1999
2. Aronof, S. Geographic Information Svstem, A Management Perspective
Preporučena literatura:
3. Schuurman: GIS a short introduction, Blackwell Publishing, 2003.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu