Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Upravljanje rizikom
Kratica: 48IB05Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Vlado Cetl
Izvođači: Doc. dr. sc. Vlado Cetl ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Geoinformacije - važan čimbenik u sprečavanju prirodnih i ljudski izazvanih katastrofa. Upravljanje rizikom na lokalnoj, državnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Alati za analizu rizika. Procjena rizika. Prevencija od katastrofa. Priprema. Obnova nakon katastrofa. Prostorno i vremensko gledište geoinformacija. Praćenje osnovna 3 elementa u upravljanju rizikom: zemlja, voda i zrak. Veza između upravljanja zemljištem i upravljanja rizikom. Upravljanje rizikom u ruralnom području. 3D geoinformacije i upravljanje rizikom u urbanim područjima. Infrastruktura prostornih podataka u upravljanju rizikom.
Obavezna literatura:
1. Casale, R., Claudio, M. (2004): Natural Disasters and Sustainable Development
2. Dufay, J., P. ed. (2005): Geographic information systems and disaster management. France.
3. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.V. (1999): Geographical Information Systems, management and applications. Wiley, New York.
Preporučena literatura:
4. Internetski izvori: Global Disaster Information Network. www.gdin.org
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu