Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geomatematika
Kratica: 48OB03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 20(S) + 0(TJ) + 0(A) + 10(PRJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Nikol Radović
Izvođači: V. pred. mr. sc. Nikol Radović ( Seminar, Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Matematika i GPS. Mreže. Slučajne varijable i matrice kovarijance. Nelinearni problemi.Linearna algebra i metoda najmanjih kvadrata. Problemi sa eksplicitnim rješenjima. GPS. Prikupljanje podataka i GPS. Kalmanovi filtri.
Obavezna literatura:
1. H. Kenner: Geodetic Math and how to use it, University of California Press, Berkley and Los Angeles, 2003.
Preporučena literatura:
2. Gilbert Strang, Kai Borre: Linear Algebra, Geodesy, and GPS, Wellesley ? Cambridge Press, 1997.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu