Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Geodetski referentni okviri
Kratica: 24A02Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 30(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Bašić
Doc. dr. sc. Željko Hećimović
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij Geodetski referentni okviri obrađuje problematiku koordinatnih sustava i njihovih realizacija - referentnih okvira. Referentni okviri imaju fundamentalnu ulogu u problematici određivanja položaja i orijentacije objekta te njihovog gibanja u prostoru. Ovaj kolegij daje osnove za druge kolegije i druge struke koje su vezane za ovu problematiku.
U uvodnom dijelu predavanja se definiraju osnovni pojmovi. U nastavku se obrađuju matematičke osnove koordinatnih sustava: metrika koordinatnog sustava i metrički tenzori, Christoffelovi simboli, ortonormirana koordinatna baza, koordinatne osi, koordinatne plohe, singulariteti, diferencijali koordinata, diferencijalne operacije polja u pojedinom koordinatnom sustavu (gradijent, divergencija, vrtloženje polja, Laplace operator). Nastavno se definiraju fizikalne osnove koordinatnih sustava s obzirom na Newtonovu i relativističku interpretaciju. Osnova i zadavanje prostorno-fiksnih koordinatnih sustava (Celestial Reference System, CRS), zemaljski-fiksnih koordinatnih sustava (Terrestrial Reference System, TRS) te lokalnih sustava kao glavnih koordinatnih sustava u kojima se provode mjerenja i geoaktivnosti. Također se obrađuju sustavi vremena.
Daju se fizikalno-matematičke karakteristike pojedinog koordinatnog sustav s obzirom na fundamentalne točke (objekte) u odnosu na koje se definiraju (zvijezde za CRS, terestičke točke za TRS, mjerni instrumenti za lokalne sustave). Mjerne metode i podaci za određivanje fundamentalnih točaka (VLBI, SLR, LLR, DORIS, GNSS, FK, HIPPARCOS i dr.) se posebno obrađuju. Poseban osvrt se daje na prirodna stanja i procese u geoprostoru koji utječu na definiranje i realizaciju koordinatnih sustava (precesija, nutacija Zemljine osi, gibanja polova, Zemljini plimni valovi, gibanje geotektonskih ploča, gravitacijske anomalije, i dr).
Među važnijim geodetskim referentnim okvirima koji se obrađuju su: međunarodni terestrički referentni sustavi (International Terrestrial Reference System, ITRS) i njihove realizacije (ITRF), Europski terestrički referentni sustavi (European Terestrial Referent Frame, ETRS) i njihove realizacije ETRF s posebnim osvrtom na ETRS89 i ETRF89, Hrvatski terestički referentni sustav 1996 (HTRS96), konvencionalni terestrički referentni sustav (TRF) i dr. Obrađuje se povijesni pregled referentnih okvira i geodetskih datuma za određivanje položaja, visina i za gravimetrijske potrebe s posebnim osvrtom na razvoj na teritoriju Hrvatske i Europe.

Program vježbi:
Transformacije i konverzije koordinata spadaju u redovite zadatke u geodetskoj praksi te je njima posvećena posebna pažnja na vježbama. Obrađuje se problem određivanja parametara trodimenzionalne sedam-parametarske Helmertove transformacije koja se redovito javlja u praksi prilikom povezivanja lokalnih mreža. Za potrebe transformacije visoko preciznih mjerenja se obrađuje problematika transformacija s obzirom na vremenske promjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bašić, T, Ž.,Hećimović.: Geodetski referentni okviri, Geodetski fakultet, Zagreb 2009. (skripta u pripremi)
Preporučena literatura:
3. - Torge, W.: Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin - New York 2001. - Jekeli, Ch.: Inertial Navigation Systems with Geodetic Application, Walter de Gruyter, Berlin - New York 2001. - Moritz, H., Hoffman-Wellenhof, B.: Geometry, Relativity, Geodesy, Wichmann, Karlsruhe 1993. - Jean Souchay and Martine Feissel-Vernier (eds.) (2008): The International Celestial Reference System and Frame. IERS Technical Notes, No. 34, http://www.iers.org/. - C. Boucher, Z. Altamimi, P. Sillard, and M. Feissel-Vernier (2004): The ITRF2000, IERS Technical Notes, No. 31, http://www.iers.org/.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu