Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Inženjerska geodezija
Kratica: 36A01Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 30(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 0(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdravko Kapović
Izvođači:
Opis predmeta: Zadaća inženjerske geodezije u procesu projektiranja, građenja i tijekom eksploatacije
građevinskih objekata. Elementi iskolčenja. Metode iskolčenja točke i pravca. Promet.
Promet s prostornoplanerskog stajališta. Glavne okolnosti uređenog prometa. Procjena
isplativosti. Faze pri projektiranju prometnica. Projektiranje cesta. Pravna regulativa. Studija
podobnosti za izgradnju prometnica. Stručna podloga za uvjete uređenja prometnica. Elementi
trase u položajnom i visinskom smislu. Pravci kao elementi trase. Kružne krivine. Prijelazne
krivine. Klotoida. Kubna parabola. Lemniskata. Složene krivine. Zaokretnice (serpentine).
Stacioniranje trase. Izrada uzdužnog profila. Izrada poprečnih profila. Operativni poligon.
Iskolčenje s operativnog poligona. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila. Izračun masa
(volumen, kubatura). Zaobljenje nivelete. Kolničke konstrukcije. Materijali za gradnju cesta.
Primjena fotogrametrije u projektiranju prometnica.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kapović, Z: Rukopis, 2005.
2. Korlaet, Ž: Uvod u projektiranje i građenje cesta, Građevinskin fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
3. Moser, M, Muller, G, Schlemmer H, Werner H (2000): Handbuch Ingenieurgeodasie - Grundlagen
4. Hennecke, Muller, Werner: Handbuch Ingenieurvermessung, Band 1, Grundlagen, 2. vollig uberarbeitete und erweiterte Auflage, 1994.
5. Janković M: Inženjerska geodezija II i III, 1981.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu