Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Katastar
Kratica: 23A03Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 45(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miodrag Roić
Izvođači:
Opis predmeta: Potrebe za upisnicima. Zemlja - zemljište. Nekretnine. Upis nekretnina i prava u Hrvatskoj.
Osnovne značajke upisnika. Franciskanski katastar. Djelatnosti u katastru nekretnina
(zemljišta). Nadležnosti. Ovlaštenja. Katastarska izmjera. Katastarska čestica. Sadržaj i svrha
katastra. Katastarski operat. Katastarske teritorijalne jedinice. Temelj izmjere i metode.
Numeracija čestica. Izlaganje podatka na javni uvid. Izrada katastarskog operata. Dijelovi
katastarskog operata. Tehnički dio. Knjižni dio. Baza zemljišnih podataka. Održavanje
podataka. Provođenje promjena. Održavanje izmjere - elaborat. Prijavni list. Diobni nacrt.
Unos promjena. Zbirka isprava. Prijavljivanje Zemljišnoj knjizi. Konzistencija operata.
Obnavljanje (reambulacija) katastra. Čuvanje dokumentacije katastra. Ured za katastar.
Zemljišna knjiga. Dvojni sustav upisa. Upravna struktura. Ostali upisnici (katastri). Upis
posebnih dijelova nekretnine. Javna dobra, opća dobra i pomorsko dobro. Upisnici u svijetu.
Upis isprava -naslova. Upravljanje katastrom i odgovornosti. Financije i strategija cijena.
Tehničke metode. Definicija, omeđavanje i prikaz međa. Uloga geodeta. Thorensov katastar.
Europski parcelarni katastar. Register of Deeds. Land registry. Učinkovit pristup podacima.
Probici reforme upisnika. Promjene pravnog sustava. Djelatnost katastarskog ureda. Pristup
podacima.
Izrada elaborata za provođenje promjena u upisnicima nekretnina i prava na njima.

Ishodi učenja:
Nakon uspješno savladanog predmeta, moći ćete:
- prepoznati obilježja prostora koji se upisuju u službene upisnike
- objasniti načine upisa pojedinih obilježja u katastar
- povezati upisnike nekretnina i interesa na njima
- primijeniti stečena znanja na tržištu nekretnina
- provesti upis i promjenu na nekretnini u katastar
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Roić, M.: Katastar - interna skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2011.
2. Roić, M., Medić, V., Fanton, I., : Katastar zemljišta i zemljišna knjiga - skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 1999.Geodetski fakultet, Zagreb 1999.
4. Narodne novine: Propisi
Preporučena literatura:
3. Larsson, G.: Land registration and cadastral systems, Longman Scientific Tehnical, London 1991
5. Kaufman, J., Staudler, D. (1998): Cadastre 2014, FIG publication.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu