Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematička analiza
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 30(A) + 0(PRJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Vida Zadelj Martić
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Matematička logika i skupovi
2. Skupovi brojeva i matematička indukcija
3. Realne funkcije realne varijable
4. Elementarne funkcije
5. Nizovi i granična vrijednost niza
6. Limes i neprekidnost funkcije
7. Derivacija i neki teoremi diferencijalnog računa
8. Primjena derivacija
9. Neodređeni integral i svojstva
10. Određeni integral i nepravi integral
11. Primjene određenog integrala
12. Funkcije više varijabli
13. Dvostruki i trostruki integral i primjene
14. Redovi brojeva, redovi funkcija, redovi potencija
15. Diferencijalne jednadžbe
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. J. Beban-Brkić, Matematika I, Geodetski fakultet, Zagreb 2. I. Slapničar; Matematika I, II, FESB, Split 3. P. Javor; Uvod u matematičku analizu , Školska knjiga, Zagreb 4. P. Javor; Matematička analiza 2, Element, Zagreb 5. B. P. Demidović; Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete
Preporučena literatura:
2. 1. M. Lapaine; Vektorska analiza, Geodetski fakultet, Zagreb 2. D. Jovičić; Praktikum, Matematika III, Geodetski fakultet., Zagreb 3. B. Apsen; Riješeni zadaci iz više matematike I, II i III 4. E. Kovač-Striko; Matematika 2, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 5. I Slapničar; http//lavica.Fesb.hr/mat1/ 6. I Slapvičar; http//lavica .Fesb.hr/mat2
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu