Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uređenje zemljišta
Kratica: 35A04Opterećenje: 30(P) + 0(PK) + 0(T) + 0(L) + 0(S) + 0(TJ) + 0(A) + 30(PRJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Tomić ( Projektantske vježbe )
Opis predmeta: Globalni okviri upravljanja zemljištem (land management) kao resursom. Pregled mjera i
tehničkih zahvata koji utjeću na promjenu stanja u prostoru, posebno poljoprivrednih i
građevinskih. Rast svjetske populacije, raspodjela prirodnih resursa, sanitestsko zdravstveni
uvjeti i raspodjela prihoda u populaciji. Ruralni i urbani razvoj (land development). Prostorno
planiranje: zakonska regulativa, utjecaj na mjere i zahvate u prostoru. Podloge za prostorno
planiranje. Izvlaštenje. Osnovni principi održivog razvoja. Oblici korištenja zemljišta (land
use). Zemljišno gospodarstvo kao procjena vrijednosti, potražnje i dostupnosti zemljišta.
Upravljanje prirodnim resursima. Planiranje projekta i monitoring utjecaja. Urbano i
regionalno planiranje. Realizacija dokumenata prostornog uređenja. Geodetsko tehničke
mjere uređenja zemljišta: komasacija, arondacija i urbana preparcelacija, kao metode
konsolidiranja terena. Upravljanje suprotstavljenim zahtjevima i mogučnost usklađenja.
Daljinska istraživanja i vizualizacija korisnih podataka. Analiza podataka zemljina pokrova
(land cover). Zemljišna politika. Globalizacija zemljišnih informacijskih sustava.

Ocjenjivanje:
Uvjeti za ostvarivanje prava na potpis i oslobađanje od ispita: obvezan uvjet za ulazak u sustav vrednovanja je nazočnost na više od 70% vježbi. Za ostale izostanke potrebno je donijeti ispričnicu. Pravo na potpis ostvaruju svi studenti koji obave sve aktivnosti na predavanjima i vježbama (oba uvjeta treba ispuniti). Pravo na oslobađanje od ispita ostvaruje 50% najbolje bodovanih studenata na svim aktivnostima. Student može prihvatiti ocjenu ili polagati usmeni ispit na jednom od predviđenih ispitnih rokova. Svi ostali studenti polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnim ispitnim rokovima.
Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti:
1.) Preuzimanje podataka putem web servisa, analize na preuzetim podacima, izrada tehničkog izvješća o projektu i provjera samostalnosti izrade - 10bodova
2.) 1. kolokvij - 10 bodova
3.) 2. kolokvij - 10 bodova
UKUPNO: 30 bodova
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Batz, E: Neuordnung des laendlichen Raumes, Konrad Wittwer, Stuttgart 1990.
2. Medić, V: Agrarne operacije I. Dio, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1982.
3. Laurini, R: Information Systems For Urban Planning: A Hypermedia Co-operative Approach, Taylor and Francis, London, New-York 2001.
Preporučena literatura:
4. Medić, V: Identifikacija nekretnina u komasaciji, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1982.
5. Medić, V: Komasacija zemljišta, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1978.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
T - Terenske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
A - Auditorne vježbe
PRJ - Projektantske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu